ANSÖKAN FÖR URA-STUDIESTIPENDIUM 2022-23


Ansökningar för studiestipendium som beviljas av Stiftelsen för Idrottarnas Yrkesbefrämjande (URA) för läsåret 2022–2023 öppnas 1 september och kan sökas fram till 30 september 2022. Beslut tillkännages till de sökande under november månad. Idrottare som beviljas stipendium publiceras senast i december.


Grunder för beviljande av studiestipendium för läsåret 2022–2023

1. Studiestipendium kan beviljas en idrottare som


- är minst 18år i slutet av år 2022 (född år 2004 eller tidigare)


- studerar vid en högskola, andra stadiets yrkesutbildning eller andra studier som ger behörighet till yrke eller hänför sig till en examen. Studier vid öppet universitet eller högskola uppfyller kriterierna, om målsättningen är en högskoleutbildning. Idrottare som beviljas studiestipendium binder sig till att genomföra en viss mängd studier under läsåret 2022–2023 (se punkt 4. krav på genomförda studier)


och


- är en elitidrottare som avslutat sin idrottskarriär och som pga. idrotten har varit tvungen att flytta fram eller fördröja sina studier.


eller


- tränar systematiskt med målsättning på internationell framgång. Till grunderna för att bevilja stipendium är bland annat redan uppnådd framgång i junior- och seniormästerskap, potential att i framtiden uppnå framgång, samt grenens nationella och internationella betydelse.

Tillhörande det egna grenförbundets eller motsvarande idrottsorganisations landslag och medlemskap i en idrottsakademi ses som en fördel för den sökande. Stiftelsen kan också använda sig av andra bedömningsgrunder.2. Stipendium beviljas ej för


- gymnasiestudier

- idrottare, som får sin huvudsakliga inkomst genom professionell idrott eller genom annat förvärvsarbete som utförs på heltid och om hens beskattningsbara inkomst i statsbeskattningen överstiger läsårets gräns för fem stödmånader (18 026 euro). Beskattningsbar inkomst innefattar både förvärvs- och kapitalinkomst under läsåret 2022–23. Idrottaren bör i ansökan redogöra för sin beskattningsbara inkomst i det senaste statliga beskattningsbeslutet och uppge ett estimat av förvärvsinkomsten under läsåret 2022–23. Idrottaren bör också uppge eventuella stipendier, förmåner eller dylika som man får under läsåret.


- idrottare, som får undervisnings- och kulturministeriets (UKM) s.k. Idrottsstipendium:

    * Idrottare i sommargrenar, som har beviljats UKM idrottsstipendium för året 2022 kan erhålla ett halvt URA-stipendium (max 1500€) för vårterminen 2023. Ifall idrottaren söker UKM-idrottsstipendium, så kan URA-stipendiet beviljas villkorligt och utbetalas endast ifall UKM: beslut gällande sökandes stipendium är negativ.

    * Idrottare i vintergrenar, som har beviljats UKM idrottsstipendium sommaren 2022 (för säsongen 2022–2023), kan ej beviljas URA-stipendium för läsåret 2022–2023.


3. Studiestipendiets storlek och maximala antalet stödår

Stipendiet är max 3000€ och det betalas ut i två rater (december 2022 och mars 2023). Ett halvt idrottstipendium (1500€) kan också beviljas för hela läsåret eller endast för höst- eller vårterminen.


Stipendiet kan beviljas

 

- en gång för yrkesinriktad grundexamen, yrkesexamen eller specialyrkesexamen.


- två gånger för lägre högskoleutbildning (kandidat eller motsvarande) eller yrkeshögskoleexamen.


- sammanlagt tre gånger för högre högskoleexamen (magister eller motsvarande), forskarexamen (licentiat eller doktor) eller högre yrkeshögskoleexamen.

En sökande kan få ett fullt stipendium maximalt tre gånger. Ett halvt stipendium räknas som 0,5 gånger. Endast utbetalda stipendier beaktas.4. Krav på genomförda studier

Idrottare som beviljas studiestipendium skriver ett avtal med Stiftelsen för Idrottarnas Yrkesbefrämjande, där hen som aktiv idrottare förbinder sig att genomföra studier som ger minst 25 studiepoäng (högskolor, också studier vid öppna universitet och högskolor) eller 45 kompetenspoäng (yrkesinriktade grundexamen) under läsåret 2022–2023.

 

Heltidsstuderande som avslutat sin idrottskarriär bör genomföra minst 45 studiepoäng (högskolor, gäller också studier vid öppna universitetet och yrkeshögskola) eller 60 kompetenspoäng (yrkesinriktade grundexamen).

 

Kraven för yrkes- och specialyrkesexamen är en genomförd examen. En rapport gällande genomförda studier bör skickas in senast 31.8.2023.5. Återbetalning av stipendium

Man bör inte ta emot ett beviljat stipendium, ifall man på förhand redan vet att man inte kommer att genomföra tillräckligt med studier under läsåret. Stiftelsen kan kräva en delvis eller full återbetalning av stipendiet, ifall minimikraven på genomförda studier inte fylls.

Man kan söka om extra tid för att genomföra studierna. En idrottare kan dock inte beviljas ett nytt stipendium förrän kravet på genomförda studier har uppfyllts och hen har redovisat för de genomförda studierna. Endast i specialfall kan minimikraven på genomförda studier kringgås.0%