Innovaatiohaku tapahtumien ympäristöystävällisyyden lisäämiseksi | Call for innovations to enhance environmental sustainability of events

Onko sinulla kestävä keksintö, jolla voitaisiin ratkaista globaalejakin ongelmia? Meillä on keksinnöllesi kätevä testialusta! Tarjoa ideaasi, ja voit päästä testaamaan innovaatiosi toimivuutta aidoissa olosuhteissa yleisötapahtumissa ja festivaaleilla.   

Innovaatiohaku on avoin kaikille Suomessa rekisteröityneille yrityksille ja organisaatioille. 

Organisaatioiden ehdotukset pisteytetään ja innovaatiorahoitusta voidaan myöntää hakuilmoituksessa mainittujen kriteerien perusteella 1000–10000 euroa/keksintö. Rahoituksen tulee kohdentua toteutuksesta aiheutuviin kuluihin, esimerkiksi innovaation testausympäristön rakentamiseen tapahtuma-alueella. Lomakkeeseen tulee liittää testaussuunnitelma ja -budjetti.

Lisätietoja: futurevents.oulu.com.

Have you invented a solution that could solve even global challenges? We offer you an effective test platform! Share your idea with us, and you can get a chance to test your innovation at events and festivals. All companies and organisations registered in Finland are able to apply.

The organisations’ proposals will be scored. Funding may be granted for 1000–10 000 € per innovation based on the criteria mentioned in the innovation call. Funding should be allocated to implementation costs, such as building a testing environment at the event. Testing plan and budget should be attached to the application form.

More information: futurevents.oulu.com/en.

1. Olemme kiinnostuneet ratkaisemaan seuraavat haasteet | We are interested in solving the following challenges

2. Innovaation lyhyt kuvaus | Short description of your innovation

3. Tarjous innovaation toteuttamisesta tapahtuma-alustalla (1000–10000 €) | Tender about implementing the innovation at event platform (1000–10000 €)

4. Innovaatiotestauksen budjetti liitteessä (ilmoita myös muu rahoitus/omarahoitus) | Budget for your innovation testing as an attachment (mention also additional funding/self-funding)

5. Alustava suunnitelma keksinnön toteuttamisesta tapahtumassa? Millä tavoin innovaatio ratkaisee tapahtuman ympäristöhaasteen? (Tarkennettu suunnitelma annetaan liitteenä kohdassa 12.) | Preliminary plan for implementing the invention at an event. How will your innovation solve an environmental challenge of an event? (Please give a more detailed plan as an attachment in section 12.)

6. Onko innovaatiota testattu jo muualla? Mihin vastaaviin keksintöihin se vertautuu? | Has the innovation already been tested elsewhere? Are there inventions to which your innovation could be compared?

7. Miten hyvin tunnette tapahtuman? | How familiar are you with the event?

8. Oletteko aiemmin toimineet alueella, jossa tapahtuma sijaitsee? Millä tavoin innovaationne voi olla hyödyksi Pohjois-Pohjanmaan alueelle? | Have you operated in the region of the event? How can your innovation benefit Northern Ostrobothnia?

9. Miten kyseisen innovaation ympäristövaikutuksia voidaan mitata? Onko vaikutuksia jo mitattu? | How can the environmental impact of your innovation be measured? Have such impact measurements already been done?

10. Mitä hyötyä ja tuloksia tavoittelette testauksesta? | What kinds of benefits and results are you aiming with the testing?

11. Onko innovaatiollanne mahdollisuuksia hiilijalanjäljen vähentämisessä globaalisti? | Is your innovation capable of reducing carbon footprint globally?

12. Liitteet: testaussuunnitelma, yritysesittely, referenssit jne | Appendix: testing plan, company presentation, references etc.

13. Innovaation testaaminen tapahtuma-alustalla | Testing the innovation at event platform

14. Tarjouksen jättäjän nimi ja rooli organisaatiossa | Name and title of the person who filled the application form

15. Yhteystiedot (sähköposti ja puhelinnumero) | Contact information (email and phone number)

0%