Erityistä VoiMaa -hanke, nykytilan arviointikartoitus

Voimisteluliitossa on käynnistynyt uusi hanke nimeltään Erityistä VoiMaa. Hankkeen tavoitteena on kehittää Voimisteluliiton strategian mukaisesti kaikille avoimia ja saavutettavia harrastusmahdollisuuksia. Hankkeen kohderyhminä ovat monikulttuuristen perheiden lapset ja nuoret sekä neuropsykiatrisista vaikeuksista (nepsy) oireilevat lapset ja nuoret.


Nykytilan arviointikartoituksen tavoitteena on ottaa selvää kohderyhmän määrästä ja siitä, tunnistetaanko kohderyhmä seuratoiminnassa. Lisäksi kartoituksella pyritään selvittämään tämän hetkiset tuen tarpeet osallistumismahdollisuuksien ja kaikille avoimien harrastusmahdollisuuksien lisäämiseksi.


Nykytilan arviointikartoituksessa käytetään käsitteitä kohderyhmään liittyen ja niitä on pyritty tässä sekä kartoituksenedetessä avaamaan tarkemmin.


Monikulttuurinen perhe = Perhe, jonka yksi tai useampi jäsen edustaa monikulttuurista väestöä, jolla tarkoitetaan ihmisiä, joilla on eri etninen tausta tai muu kuin suomalainen syntyperä (THL).


Neuropsykiatriset vaikeudet (nepsy) = Neuropsykiatrisilla vaikeuksilla tarkoitetaan oireita, jotka liittyvät käytökseen, oppimiseen, motoriikan haasteisiin, mielialanvaihteluihin, pakko-oireisuuteen sekä aistiherkkyyteen (Jyväskylän kaupunki).


Alueellinen verkosto = Alueellisella verkostolla tarkoitetaan kyselyssä kuntaa (koulut, varhaiskasvatus, nuorisotalot ym.), alueellisia liikuntajärjestöjä, yhdistyksiä ja järjestöjä, muita liikuntaseuroja, alueellisia hankkeita.


Seuran nimi

Seuran jäsenmäärä 

Järjestääkö seura avoimen ja matalankynnyksen peruspiirteiden mukaista liikuntatoimintaa lapsille ja nuorille? Jos järjestää, kuvaile toimintaa. Matalankynnyksen peruspiirteitä ovat maksuton tai edullinen hinta, ei-kilpailullinen toiminta, monipuolisuus, toiminnan eriyttäminen niin, että toiminta soveltuu kaikentasoisille liikkujille.

Onko seuratoiminnassa mukana monikulttuuristen perheiden jäseniä? Monikulttuuriset perheet tässä kyselyssä tarkoittaa perhettä, jonka yksi tai useampi jäsen edustaa monikulttuurista väestöä, jolla tarkoitetaan ihmisiä, joilla on eri etninen tausta tai muu kuin suomalainen syntyperä (THL) eli jollain perheenjäsenellä esimerkiksi vanhemmalla voi olla muu kuin suomalainen syntyperä, mutta lapset voivat olla syntyneet Suomessa.

Jos vastasit edelliseen kysymykseen kyllä, arvioi, kuinka monta monikulttuurisen perheen jäsentä seuran toiminnassa on mukana?

Minkälaisessa roolissa monikulttuuristen perheiden jäseniä toimii seurassanne?

Jos vastasit joku muu, niin missä roolissa?

Onko seuran toiminnassa huomioitu monikulttuuriset perheet omana kohderyhmänään? Esim. viestinnässä, markkinoinnissa, liikunnanohjauksessa, ryhmien toimintakulttuureissa ym. 

Jos vastasit kyllä, kuvaile millä tavoin?

Onko seurassa ilmennyt tarvetta tuelle liittyen monikulttuuristen perheiden kohtaamiseen, tavoittamiseen tai liikunnanohjaukseen? Jos kyllä, kuvaile millaista apua ja tukea tarvitaan? (esim. koulutus, resurssi ym.)

Onko seuratoiminnassa mukana lapsia ja nuoria, joilla neuropsykiatrisia vaikeuksia? Neuropsykiatrisilla vaikeuksilla (nepsy) tarkoitetaan oireita, jotka liittyvät käytökseen, oppimiseen, motoriikan haasteisiin, mielialanvaihteluihin, pakko-oireisuuteen sekä aistiherkkyyteen.

Onko seurassa ilmennyt tarvetta saada tukea tai neuvoja nepsy-oireisten lasten ja nuorten kohtaamiseen, tavoittamiseen ja ohjaamiseen? Tai lisätietoa tietystä sairaudesta tai erityishaasteesta (esim. ADHD, autismin kirjo, kielelliset erityisvaikeudet) Jos kyllä, kuvaile millaista apua ja tukea tarvitaan? 

Toimiiko seura alueellisissa verkostoissa kohderyhmän tavoittamiseksi? (esim. koulut, varhaiskasvatus, kunta, muut seurat ym.) Jos kyllä, kuvaile verkostoja joihin seura kuuluu ja millaista yhteistyötä verkostojen välillä tehdään?

Kiitos vastauksistasi!

Olet osaltasi ollut mukana rakentamassa Voimisteluliiton strategian mukaista laadukasta lasten voimistelua, joka kuuluu kaikille ja tuottaa hyvinvointia!

0%