Satakunnan Osuus­kau­pan Kannustajat-toimintaan hake­mi­nen vuo­delle 2023

Lähetä hake­mus viimeistään 31.10.2022.


Kannustajat-toiminta tar­koit­taa sitä, että osuus­kauppa ja osuus­kau­pan toi­mia­lu­eella sijait­seva seura sopi­vat erillisellä sopi­muk­sella yhteistyöstä, jossa ko. tahon Kan­nus­ta­jaksi liit­ty­neet tuki­jat, Satakunnan Osuuskaupan asiakasomistajat, keskittävät ostonsa Sata­kun­nan Osuus­kau­pan ja mui­hin S-ryhmän toi­mi­paik­koi­hin ja tämän jou­kon yhteensä kerryttämän Bonuk­sen sekä seuran junnujen määrän perus­teella määräytyy tuki­summa, jonka osuus­kauppa mak­saa ko. seuralle.


Kukin seu­ran Kan­nus­ta­jaksi liit­ty­nyt saa ostois­taan itsel­leen ker­ty­neen Bonuk­sen nor­maa­listi aiem­paan tapaan. Kan­nus­ta­jiksi voi­vat liittyä asia­kas­o­mis­ta­ja­ta­lou­den pääjäsenet. Sata­kun­nan Osuus­kau­pan Kannustajat-toimintaan vali­taan useita seu­roja aina vuo­deksi kerrallaan.


Vuonna 2023 Sata­kun­nan Osuus­kauppa jakaa Kannustajat-tukea 30 000 euroa. Sata­kun­nan Osuus­kau­pan ensi vuo­den Kannustajat-toimintaan hae­taan tällä hake­muk­sella, jonka on oltava perillä 31.10.2022 mennessä. Päätöksestä ilmoi­te­taan haki­joille jou­lu­kuun 2022 lop­puun mennessä.  Sata­kun­nan Osuus­kauppa käsittelee vain määräaikaan tul­leet hake­muk­set, joissa on riittävät perustelut.

1. Järjestön/seuran/yhdistyksen nimi:

2. Järjestön/seuran/yhdistyksen koti­paikka:

3. Kuvat­kaa lyhyesti tukea hake­van yhtei­sön toi­min­nan tavoit­teita, arvoja, his­to­riaa jne.:

4. Seuran junioreiden määrä yhteensä (alle 16-vuo­tiaat)

Ilmoittakaa junioreiden yhteismäärä numerona. Kysymyksessä 5 voitte tarkentaa juniorimäärän jakautumista esim. ikäryhmiin tai eri lajeihin.

5. Kuvat­kaa seu­ran junio­ri­toi­min­nan laa­juutta (alle 16-vuo­tiai­den junio­rei­den määrä, mil­laista toi­min­taa seura junio­reille jär­jes­tää):

6. Mil­lai­seen tar­koi­tuk­seen Kan­nus­ta­jien seu­ralle ker­ryt­tämä tuki koh­dis­te­taan?

7. Perus­te­lut seu­ran pää­se­mi­seksi Kannustajat-mallin pii­riin:

8. Seu­ran ehdo­tus Sata­kun­nan Osuus­kau­pan saa­masta näky­vyy­destä seu­ran las­ten ja nuor­ten lii­kun­nan parissa:

9. Seuran kotisivujen tai sosiaalisessa median (mm. Facebook, Instagram tai Twitter) osoitteet, jos sellaisia löytyy:

10. Tähän voit kir­joit­taa halu­tes­sasi vielä muu­ta­kin tie­toa seu­rasta:

Yhteystiedot

Yhteystiedot tallennetaan yhteydenpitoa varten. Tietosuoja S-ryhmässä: https://tietosuoja.s-ryhma.fi/

Kooste omista vastauksistanne toimitetaan antamaanne sähköpostiosoitteeseen lähetettyäsi vastaukset.

Nimi:

Puhelinnumero:

Sähköpostiosoite:

0%