Kysely hankkeen onnistumisesta


Yhdessä ikääntyen, hyvinvointia edistävä asuminen Sodankylässä -hankkeen päämääränä on ollut luoda Sodankylään asumisen malli, jossa tarjolla on eri elämäntilanteisiin sopivia, yhteisöllisyyttä ja toimintakykyä edistäviä asumisen ratkaisuja viihtyisässä elinympäristössä.


Päämäärän saavuttamiseksi hankkeen painopistealueiksi valittiin neljä kehittämisaluetta, joiden onnistumista tarkastelemme tässä kyselyssä.

Mihin näistä vastaajaryhmistä kuulut? (Valitse yksi vaihtoehto.)

Kehittämisalue 1: Lisätä ikääntyneiden tietoisuutta asumisen vaihtoehdoista

Konkreettisia toimenpiteitä:

- Kyläkäynnit ja eläkeläisjärjestöjen tapaamiset.

- Ikääntyneiden palveluoppaan laatiminen sekä sähköiseen muotoon että paperisena. Paperisen oppaan jakamisen organisointi sekä pohjoissaamen kielelle käännättäminen.

- Lehtijutut sekä paikallislehdessä että muissa lehdissä.

- Sometiedottaminen kunnan kanavissa.

- Yhdessä ikääntyen -seminaari ja -messutapahtuma 5.10.2022.

Arvioi asteikolla 1–5, kuinka hyvin hanke on onnistunut tässä osa-alueessa?

1

2

3

4

5

Mitä hankkeen tuotoksista tulisi jatkossa hyödyntää?

Onko jotain, mitä olisi pitänyt tehdä toisin?

Kehittämisalue 2: Ikääntyvien asumista ja hoivaa palvelevat kiinteistöjärjestelyt

Konkreettisia toimenpiteitä:

- Sodankylän Vanhustenkotiyhdistyksen rakennusten siirtäminen kunnan omistukseen 1.1.2022 alkaen.

- Siirtyneiden rakennusten kehittämissuunnitelmat:

  • Helmikoti siirtyy Lapin hyvinvointialueelle ympärivuorokautisen hoivan yksikkönä välivuokrattavaksi.
  • Hannuksenkartanon rivitalot ovat ns. sosiaalihuoltolain mukaista yhteisöllistä asumista, johon asumaan tullaan SAS-päätöksellä ja näin ollen ne tulevat siirtymään HVA:lle välivuokrauksella.
  • Vasantie tulee jäämään ns. tavalliseen vuokra-asumiseen Kylälaakson vanhusten rivitalojen uudistaminen toteutetaan kunta-johtoisesti niin, että alueelle rakennutetaan asuntoja, jotka ovat esteettömiä, turvallisia ja edistävät yhteisöllisyyttä. Rakennushankkeelle tullaan hakemaan ARA-tuet.

Arvioi asteikolla 1–5, kuinka hyvin hanke on onnistunut tässä osa-alueessa?

1

2

3

4

5

Mitä hankkeen tuotoksista tulisi jatkossa hyödyntää?

Onko jotain, mitä olisi pitänyt tehdä toisin?

Kehittämisalue 3: Kylälaakson alueen maankäytön yleissuunnitelman laatiminen ikääntyneiden tarpeet huomioiden

Konkreettisia toimenpiteitä:

- Järjestettiin asianosaisten kuulemisia, yleisötilaisuuksia ja kyselyjä.

- Toteutettiin arkkitehtisuunnnittelu Arkkitehtitoimisto J Lokion toimesta.

- Esiteltiin luonnoksia yleisötilaisuuksissa, paikallislehdessä ja kunnan kotisivuilla.

- Kuntalaisilla saivat sanoa mielipiteensä esitellyistä vaihtoehdoista, joista eteenpäin työstettävä valittiin kuntalaisten kuulemisen perusteella.

- Valmis suunnitelma esiteltiin hankkeen yleisötilaisuudessa.

- Kunnanhallitus päätti suunnitelman vaiheittaisesta toteuttamisesta.

- Valmistellaan suunnitelman vaiheittaista toteuttamista käymällä mm. neuvotteluja maanomistajien kanssa.

- Valmius kaavamuutoksiin suunnitelman pohjalta on olemassa.


Arvioi asteikolla 1–5, kuinka hyvin hanke on onnistunut tässä osa-alueessa?

1

2

3

4

5

Mitä hankkeen tuotoksista tulisi jatkossa hyödyntää?

Onko jotain, mitä olisi pitänyt tehdä toisin?

Kehittämisalue 4: 1.Kehitetään ikäihmisten asumispalveluja ja luodaan tehostettua palveluasumista kevyempiä asumisen mahdollisuuksia

Konkreettisia toimenpiteitä:

- Laadittiin asumispalvelujen pitkän tähtäimen suunnitelma vuoteen 2040, ja se hyväksyttiin perusturvalautakunnassa.

- Laadittiin valtuustokauden ikääntyneiden palvelujen suunnitelma, joka hyväksyttiin valtuustossa.

- Laajennettiin RAI-toimintakykyarvioinnin käyttöä niin, että kaikissa ikäihmisten palvelujen yksiköissä on nyt käytössä RAI-arviointijärjestelmä ja palvelujen myöntämisessä käytetään RAI-arviointijärjestelmää.

- Osallistuttiin hyvinvointialueen toiminnan valmisteluun, kuten yhteisten palvelujen myöntämisperusteiden ja palvelukuvausten laadintaan.


Arvioi asteikolla 1–5, kuinka hyvin hanke on onnistunut tässä osa-alueessa?

1

2

3

4

5

Mitä hankkeen tuotoksista tulisi jatkossa hyödyntää?

Onko jotain, mitä olisi pitänyt tehdä toisin?

Seuraavaksi arvioi hankkeen onnistumista yleisesti

Hankkeen onnistuminen osallistamisessa asteikolla 1–5.

1

2

3

4

5

Yhteistyön toimiminen hankkeen aikana asteikolla 1–5.

1

2

3

4

5

Sana on vapaa: Miten hanke onnistui mielestäsi kaiken kaikkiaan? Plussat ja miinukset?

0%