Uudet suositukset koulujen uinninopetukseen

Työstämme tällä hetkellä uusia suosituksia koulujen uinninopetukseen. Suositusten taustalla ovat SUH:n aiheeseen liittyvät selvitykset koululaisten uimataidoista sekä kuntien järjestämästä koulujen uinninopetuksesta. Lisäksi vuonna 2017 julkaistu näkemys (watercompetence - vesipätevyys) vaikuttaa suositusten sisältöihin.

Vesipätevyyden taustalla on ajatus kokonaisvaltaisesta vesiturvallisuuden osaamisesta, joka on enemmän kuin pelkkä motorinen taito liikkua vedessä(uimataito). Vesiturvallisuuteen kuuluu lisäksi riittävät tiedot, asenteet ja käyttäytymismallit turvalliseen ajanviettoon vesillä ja veden äärellä. Lisätietoa suosituksista ja vesipätevyydestä löydät täältä:


Koulujen uinninopetus

https://suh.fi/toiminta/uimaop...

Vesipätevyys

https://suh.fi/toiminta/uimaop...Missä roolissa olet vastaamassa kyselyyn?

Yhteystiedot

Nimi

Edustamasi taho

Haluatko jatkossa lisätietoa valmistelutyön etenemisestä?

Sähköpostiosoitteesi

Tässä suositusluonnoksessa on tutkimusten pohjalta päädytty alla olevaan tuntirunkoon. Painotusta on tehty esiopetuksen ja alakoulun ensimäisille luokka-asteille, pyrkien mahdollistamaan alkeisuimataito mahdollisimman varhain oppilaille. Allasopetuksen lisäksi tavoitteena on, että perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa mainittuja vesipelastus- ja pelastamistaitoja opetettaisiin myös luokka- ja muissa ympäristöissä integroituna kunkin vuosiluokan muun aineopetuksen sisältöihin soveltuen. Tähän varhaiskasvattajille ja luokanopettajille on tarkoitus tuottaa helppokäyttöistä tukimateriaalia ja valmiita tuntirunkoja.


Alla esitys tuntirakenteeksi

Miltä rakenteilla olevat suositukset koulujen uinninopetuksen järjestelyistä yleisesti vaikuttavat?

1

2

3

4

5

Kuinka näette ehdotetun tuntirakenteen toteutumisen yleisesti Suomessa? 

Kuinka näette ehdotetun tuntirakenteen toteutumisen omalla paikkakunnalla? 

Suunnitteilla oleva suositus sisältää altaalla järjestettävää opetusta sekä altaan ulkopuolella järjestettävää opetusta. Miltä tämä kuulostaa?

Esiopetuksen -  ja luokanopettajilla on merkittävä rooli tästä prosessissa, käyden läpi aiheita uintiin, ympäristöön, asenteisiin ja omiin taitoihin liittyvissä kokonaisuuksissa. Esimerkiksi tutustuen vaaranpaikkoihin jäällä liikkuessa, pohtien laskutoimituksilla uintimatkaa altaassa tai laittaen oppilaat pohtimaan eri materiaalien tiheyksiä ja niiden vaikutuksia kelluttavuuteen vedessä. Kuinka koette tämän roolin ja mitä haasteita ja mahdollisuuksia näette opetuksen toteuttamisessa?

Minkälaisia tukimateriaaleja koette tarvitsevanne?

Avoin kommentointi

0%