Maalämpöremontit vanhemmissa kerrostaloyhtiöissä

Tämä kysely on tehty empiirisen aineiston keräämisen tueksi Turun Yliopiston Humanistiselle tiedekunnalle tehtävän Maisemantutkimuksen pro gradu -tutkielmaa varten. Kysely on tarkoitettu kolmelle ryhmälle. 

1. Maalämpöremontin toteuttaneisiin taloyhtiöihin 

2. Maalämpöremonttia harkinneisiin, mutta ei toteuttaneisiin taloyhtiöihin

3. Taloyhtiöihin, jossa maalämpöä harkitaan parhaillaan, mutta päätöksenteko on vielä kesken. 

Tässä kyselyssä maalämpöremontti-termi on osittain korvattu termillä energiaremontti.


Vastaaminen kestää noin 30-45 minuuttia. Kyselyn voi keskeyttää ja palata sen pariin myöhemmin


LÄMMIN KIITOS AJASTANNE!

1. Taustatietoa

Roolini taloyhtiössä

Taloyhtiön nimi

Taloyhtiön osoite

Taloyhtiön koko (asuntojen määrä ja arvioitu kokonaispinta-ala)

Milloin talo on rakennettu?

Kuuluuko tontti taloyhtiölle?

Mikä on energiaremontin vaihe taloyhtiössänne?

Energiaremontin toteuttaneet. Milloin taloyhtiössä tehtiin maalämpöremontti?

Energiaremonttia harkinneet. Milloin taloyhtiössä harkittiin maalämpöremonttia?

Energiaremontin toteuttaneet. Mikä oli taloyhtiön aikaisempi lämmitysmuoto?

Joku muu, mikä?

Energiaremonttia harkinneet. Mikä on taloyhtiön lämmitysmuoto?

Joku muu, mikä?

Energiaremontin toteuttaneet. Tehtiinkö maalämpöremontti jonkin muun remontin yhteydessä? 

Joku muu remontti, mikä?

Energiaremonttia harkinneet. Harkittiinko maalämpöremontti tehdä jonkin muun remontin yhteydessä? 

Joku muu remontti, mikä?

2. Maalämpöremontin lähtökohta ja taustatyö 

Energiaremontin toteuttaneet ja sitä harkinneet. Mikä kysymys teillä oli päällimmäisenä mielessä kun haitte tietoa maalämpöremontista? Saitteko vastauksia kysymyksiinne?

Energiaremontin toteuttaneet. Mikä herätti kiinnostuksen maalämpöä kohtaan? Voitte valita useamman vaihtoehdon

Energiaremontin toteuttaneet. Mitkä mahdolliset muut tekijät vaikuttivat energiaremontin ajankohtaan? Voitte myös täsmentää edellistä vastaustanne tässä.

Energiaremonttia harkinneet. Mikä herätti kiinnostuksen maalämpöä kohtaan? Voitte valita useamman vaihtoehdon

Energiaremonttia harkinneet. Mitkä mahdolliset muut tekijät vaikuttivat energiaremontin ajankohtaan? Voitte myös täsmentää edellistä vastaustanne tässä.

Energiaremontin toteuttaneet sekä sitä harkinneet. Mikä kysymys oli teillä päällimmäisenä mielessä kun haitte tietoa maalämpöremontista? Saitteko vastauksia kysymyksiinne?

Energiaremontin toteuttaneet. Mistä lähteistä haitte tietoa maalämpöremontin toteuttamisesta?

Joku muu, mikä?

Energiaremonttia harkinneet. Mistä lähteistä haitte tietoa maalämpöremontin toteuttamisesta?

Joku muu, mikä?

Energiaremontin toteuttaneet. Mistä aiheesta haitte tietoa maalämpöremontin toteuttamisesta?

Energiaremontin toteuttaneet. Mistä aiheesta olisitte kaivanneet lisätietoa tai mitä tietoa oli erityisen vaikea löytää? Voitte tarkentaa tähän myös edellistä vastaustanne.

Energiaremonttia harkinneet. Mistä aiheesta haitte tietoa maalämpöremotin toteuttamisesta?

Energiaremonttia harkinneet. Mistä aiheesta olisitte kaivanneet lisätietoa tai mitä tietoa oli erityisen vaikea löytää? Voitte tarkentaa tähän myös edellistä vastaustanne.

Energiaremontin toteuttaneet. Miksi maalämpöremontti investointina kiinnosti?

Joku muu syy, mikä?

Energiaremonttia harkinneet. Miksi maalämpöremontti investointina kiinnosti?

Joku muu syy, mikä?

Energiaremontin toteuttaneet sekä sitä harkinneet. Mitä tietoa oli erityisen vaikea löytää?

Energiaremontin toteuttaneet sekä sitä harkinneet. Mikä tiedonlähde oli mielestänne erityisen hyvä/tärkeä?

Energiaremontin toteuttaneet sekä sitä harkinneet.
 

1= erittäin vaikeaa 5= erittäin helppoa
1
2
3
4
5
 Oliko luotettavaa tietoa mielestänne helppo löytää?*
 Oliko luotettavaa tietoa mielestänne helppo löytää?*
1= erittäin vaikeaa
5= erittäin helppoa

3. TOTEUTUS ja SUUNNITTELU

Energiaremontin toteuttaneet. Kuka tai mikä taho vei taloyhtiössänne hanketta eteenpäin?

Joku muu, mikä?

Energiaremonttia harkinneet. Kuka tai mikä taho vei tai  olisi vienyt taloyhtiössänne hanketta eteenpäin?

Joku muu, mikä?

Energiaremontin toteuttaneet ja sitä harkinneet. Tehtiinkö maalämpöremontti-hankkeelle kattava esisuunnittelu? Kenen toimesta?

Energiaremontin toteuttaneet ja sitä harkinneet. Jos suunnittelu ulkoistettiin, kannattiko se? Missä kohdin suunnittelija osoittautui erityisen hyväksi ratkaisuksi?

Energiaremontin toteuttaneet. Mitkä seikat koitte vaikeimmaksi suunnitteluvaiheessa? Voitte valita useamman vaihtoehdon

Joku muu, mikä? Voitte myös täsmentää edellistä vastaustanne tässä

Energiaremontin harkinneet Mitkä seikat koitte vaikeimmaksi suunnitteluvaiheessa? Voitte valita useamman vaihtoehdon

Joku muu, mikä? Voitte myös täsmentää edellistä vastaustanne tässä

Energiaremontin toteuttaneet ja sitä harkinneet. Mikä asiat suunnitteluvaiheessa olivat haastavimmat? Mitkä asiat olisivat helpottaneet suunnittelutyötä?

Energiaremonttia harkinneet. Miksi energiaremonttia ei toteutettu? Voitte valita useamman vaihtoehdon

Jokin muu syy, mikä? Voitte myös täsmentää edellistä vastaustanne tässä

Energiaremontin toteuttaneet. Tehtiiinko seuraavia toimenpiteitä maalämpöremontin yhteydessä 

Energiaremontin toteuttaneet. Miksi päädyitte tekemään juuri nämä toimenpiteet (tai muita toimenpiteitä) maalämpöremontin yhteydessä? Oletteko olleet tyytyväisiä?

Energiaremonttia harkinneet. Harkittiinko muita toimenpiteitä maalämpöremontin yhteydessä 

Energiaremonttia harkinneet. Miksi harkitsitte juuri näitä toimenpiteitä (tai muita toimenpiteitä) maalämpöremontin yhteydessä? 

Energiaremontin toteuttaneet. Irroittauduitteko kaukolämmöstä kokonaan vai päätittekö pitää sen irtikytkettynä/passiivisena? Oliko irrottautuminen hankalaa? Miten kaukolämmön toimittaja suhtautui kaukolämmöstä luopumiseen?

Energiaremontin toteuttaneet. Kuinka kauan energiaremontti arviolta kesti ideasta toteutuksen valmistumiseen? 

Energiaremontin toteuttaneet ja harkinneet. Mitkä tekijät kannustivat / olisivat kannustaneet maalämpöremontin toteuttamiseen?

Energiaremonttia toteuttaneet ja harkinneet. Mitkä  tekijät hidastivat/estivät maalämpöremontin toteuttamista?

Energiaremonttia harkinneet. Missä vaiheessa prosessia  luovuitte maalämmön toteuttamisesta? Osaatteko sanoa mihin asiaan hanke kaatui?

Energiaremonttia toteuttaneet ja harkinneet. Muita kommentteja

3. Tiedotus taloyhtiössä liittyen energiaremonttiin

Energiaremonttia toteuttaneet ja harkinneet. Lähetettiinkö osakkaille tietoa korjaushankkeesta etukäteen ennen asiaa koskevia yhtiökokouksia?

Energiaremonttia toteuttaneet ja harkinneet. Kuinka maalämpöhankkeen kannattavuus esitettiin osakkaille? Missä muodossa tieto havainnollistettiin?

Energiaremonttia toteuttaneet ja harkinneet. Millaisia valmistelutöitä tehtiin ennen aiheen esittelyä osakkaille? 

Energiaremonttia toteuttaneet ja harkinneet. Kuinka paljon valmistelutyö vei aikaa (arvio tunneista)

Energiaremonttia toteuttaneet ja harkinneet. Osallistettiinko asukkaita ennen yhtiökokousta muilla keinoin esim. kysely tai asukasilta? Jos kyllä, niin miten?

Energiaremonttia toteuttaneet ja harkinneet. Annettiinko asukkaille mahdollisuus esittää kysymyksiä etukäteen ennen yhtiökokousta?

Energiaremonttia toteuttaneet ja harkinneet. Kuinka paljon yhtiökokouksessa oli varattu aikaa energiaremontille?

Energiaremonttia toteuttaneet ja harkinneet. Millaisia kysymyksiä asukkaat esittivät? Miten niihin vastattiin?

Energiaremonttia toteuttaneet ja harkinneet. Osallistettiinko asukkaita yhtiökokouksen jälkeen? Jos kyllä, niin miten?

Energiaremontin toteuttaneet. 
Kuinka tärkeäksi koitte tiedottamisen osuuden asukkaille päätöksen läpiviemisessä? 

1= ei tärkeää 5= erittäin tärkeää
1
2
3
4
5
  *
  *
1= ei tärkeää
5= erittäin tärkeää

Perustelut edelliselle vastaukselle

Millaisiin harhaluuloihin/uskomuksiin törmäsitte koskien maalämpöä asukkaiden keskuudessa?

Jos syntyi soraääniä, osaatteko sanoa mistä se johtui?

Energiaremonttia harkitsevat. Kuinka olisitte halunneet rahoittaa energiaremontin?

Jokin muu rahoitusmalli, mikä?

Energiaremonttia harkitsevat. Merkittävimmät hyödyt energiaremonttia harkinneiden näkökulmasta.

4. Päätöksenteko ja rahoitus - VAIN maalämpöremontin toteuttaneet

Oliko ympäristönäkulmilla (etenkin ilmastonmuutoksella) painoarvoa keskustelussa?

Mitkä asiat vaikuttivat päätöksentekoon eniten? Valitse max. viisi tärkeintä syytä

Jokin muu syy, mikä?

Suurimmat haasteet päätöksentekoprosesissa (voit valita useamman vastausvaihtoehdon)

Jokin muu haaste, mikä?

 Kuinka maalämpöinvestointi rahoitettiin?

Jokin muu rahoitusmalli. Mikä?

Miksi päädyitte tähän rahoitusratkaisuun? Onko se osoittautunut hyväksi ratkaisuksi? Mitä puutteita ratkaisussa on ilmennyt?

Hyödynsittekö kotitalousvähennystä, verohelpotusta, energiatukea tai jotakin muuta kannustinta?

Oletteko tehneet takaisinmaksun jälkiseurantaa? Onko arvioitu takaisinmaksuaika pitänyt paikkaansa?

Tuliko yllättäviä kustannuksia? Esim. lainan korot, huolto-tai ylläpitokustannukset?

Miten kuvailisitte taloyhtiönne päätöksentekoprosessia maalämmön käyttöönotosta kokonaisuutena?

5. Arvio energiaremontista kokonaisuutena. VAIN energiaremontin toteuttaneet.

Mikä on ollut mielestänne energiaremontin tärkein hyöty?

Mikä on ollut parasta energiaremontissanne?

Mikä on ollut huonointa energiaremontissanne?

Onko investointi tuonut säästöjä? Millaisia ja miten niistä ollaan hyödytty?

Toiko energiaremontti muuta lisäarvoa taloyhtiölle/ osakkaalle? Esim. hyötyikö taloyhtiö jollain tavoin ympäristöasioiden suunnannäyttäjän roolista?

Nostiko energiaremontti mielestänne kiinteistön arvoa?

Mikä mielestänne on taloyhtiössä tällä hetkellä yleinen tunnelma tehtyä ratkaisua kohtaan?

Suosittelisitteko energiaremonttia muille?

Terveisenne maalämpöremonttia suunnitteleville ja alan toimijoille.

Halutessanne voitte jättää tähän sähköpostiosoitteen, jolloin valmis opinnäytetyö lähetetään teille sähköisesti.

Muita kommentteja

KIITOKSIA AJASTANNE!

0%