Kysely syrjinnästä musiikintutkimuksessa Suomessa

[Sivu 1/6.]


Suomen etnomusikologinen seura ja Suomen musiikkitieteellinen seura ovat seuranneet viime vuosien vilkasta yhteiskunnallista keskustelua tasa-arvosta ja syrjinnästä eri elämänalueilla. Tällä kyselyllä seurat haluavat kerätä tietoa MUSIIKINTUTKIMUKSEEN JA ALAN YLIOPISTO-OPINTOIHIN LIITTYVISTÄ SYRJIVISTÄ KÄYTÄNNÖISTÄ JA RAKENTEISTA. Toivomme vastauksia laajalta joukolta musiikintutkimuksen alan opiskelijoita, tutkijoita ja opetushenkilökuntaa.
 
Syrjinnällä tarkoitetaan sitä, että ihmistä kohdellaan vertailukelpoisessa tilanteessa muita huonommin jonkin henkilökohtaisen ominaisuuden perusteella. Yhdenvertaisuuslain mukaan ketään ei saa syrjiä sukupuolen, iän, alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, poliittisen toiminnan, ammattiyhdistystoiminnan, perhesuhteiden, terveydentilan, vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella (ks. esim. syrjinta.fi).


Pyydämme keskittymään vastauksissa alan opintoihin ja tutkimukseen liittyviin kokemuksiin ja havaintoihin syrjinnästä. Mikäli olet kokenut tai havainnut syrjintää vain muissa kuin musiikintutkimukseen liittyvissä yhteyksissä, valitse "en koskaan". Kysely ei myöskään koske epäoikeudenmukaisuutta, häirintää tai kiusaamista, vaikka niiden ero syrjintään voikin olla häilyvä.


Vastaukset kerätään nimettöminä. Taustatietoina kysytään ikää, sukupuolta,  opintojen tai tutkijauran vaihetta sekä yhteiskunnallista luokka-asemaa. Taustatietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain tilastollisen tarkastelun apuna.


Kyselyn monivalintoihin vastaaminen kestää noin viisi minuuttia. Lisäksi kysely sisältää kaksi vapaata kommenttikenttää, joissa vastaajat voivat kertoa syrjintäkokemuksistaan omin sanoin ja ehdottaa keinoja tilanteen parantamiseksi. Kaikki vapaamuotoiset kommentit ovat erittäin tervetulleita! 

0%