SML Turvallisuuskysely kerhoille

Moottoriurheilu on riskilaji, jonka turvallisuusasioihin on kiinnitettävä erityistä huomiota. Tämän kyselyn avulla pyrimme kartoittamaan, mitkä turvallisuustoimet ovat jo hyvällä mallilla ja millä osa-alueilla vaaditaan vielä kehitystyötä. 


Pyytäisimmekin kerhoanne vastaamaan tähän kyselyyn viimeistään keskiviikkoon 31.5.2023 kello 15:00 mennessä.


Kyselyn vastaukset käsitellään luottamuksellisesti. Lisätietoa kyselystä saa SML:n kerhotoiminnan kehittäjältä joko sähköpostitse (miska.jokinen@moottoriliitto.fi) tai puhelimitse (040 190 9475).


Turvallista moottoriurheilutoimintaa toivottaen,

Suomen Moottoriliitto ry

Vastaajan moottorikerho

Vastaajan nimi

Vastaajan sähköpostiosoite

Millaisena koet moottoriurheilutapahtumien (harjoitus- ja kilpailutoiminta) turvallisuuden yleisesti?

Tunnetko olosi pääosin turvalliseksi moottoriurheilutapahtumissa?

1

2

3

4

5

Kerhonne turvallisuusvastaava

Onko kerhossanne nimetty turvallisuudesta vastaava henkilö/henkilöt?

Turvallisuusasiakirjat

Valitse ne asiakirjat, jotka kerhossanne on laadittu.

Kuka/ketkä vastaa(vat) edellä mainittujen asiakirjojen laatimisesta sekä päivittämisestä?

Kuinka usein turvallisuusasiakirjat päivitetään kerhossanne?

Kerhon harjoitustapahtumien ensiapuvalmius

Omatoiminen harjoittelu ajopaikoilla

Miten omatoimisen harjoittelun turvallisuudesta on huolehdittu (esim. kirjallinen ohjeistus, koulutukset)? Miten onnettomuustilanteissa toimimisesta on ohjeistettu? Onko teillä tietoa omatoimisen harjoittelun aikana mahdollisesti sattuneista onnettomuuksista?

Miten harjoitustapahtumienne ensiapuvalmiudesta on huolehdittu? Miten toimitaan, jos joku loukkaantuu?

Loukkaantumiset (kokonaismäärä)

Montako loukkaantumista (arvio) kerhonne järjestämissä harjoituksissa ja kilpailuissa on sattunut viimeisen kahden vuoden aikana?

Jatkohoitoa vaativat loukkaantumiset

Kuinka moni loukkaantuneista on vaatinut jatkohoitoa esimerkiksi terveyskeskuksessa tai sairaalassa?

Jatkohoitoon kuljettaminen

Miten loukkaantuneet on kuljetettu tai siirtyneet jatkohoitopaikkaan?

Ilmoitukset Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle

Onko kerhonne järjestämissä tapahtumissa (harjoitukset/kilpailut) tapahtuneista onnettomuuksista tehty Kuluttajaturvallisuuslain mukainen ilmoitus Tukesille?

Kerhonne järjestämien kilpailutapahtumien ensiapuvalmius

Miten turvallisuusorganisaation sisäinen viestintä on toteutettu harjoitus- ja/tai kilpailutapahtumissanne?

Kuvaa tässä, käytetäänkö turvallisuusorganisaation sisäisessä yhteydenpidossa matkapuhelimia, radiopuhelimia (minkä tyyppisiä) tai onko käytössänne jokin muu tapa viestien välittämiseen?

Turvallisuuteen liittyvät koulutustarpeet

Millaisiin asioihinne kerhossanne tarvittaisiin koulutusta (esim. lainsäädännön ja/tai sääntöjen vaatimukset, turvallisuusasiakirjojen laatiminen ja sisältö)?

Muut turvallisuuteen liittyvät kommentit

Mikäli haluat sanoa vielä jotakin muuta turvallisuusasioihin liittyen, kerro se alla olevaan kenttään.

Kiitos vastauksistasi!

Vastauksesi auttavat meitä kehittämään moottoriurheilun turvallisuutta!

0%