URA-SÄÄTIÖN OPISKELUAPURAHAHAKEMUS LUKUVUODELLE 2022-23

Urheilijoiden Ammattienedistämissäätiön opiskeluapurahojen haku lukuvuodelle 2022-23 päättyy 30.9.2022 klo 23.59. Hakijat saavat tiedon apurahahakemustaan koskevasta päätöksestä marraskuun aikana ja apurahan saajien nimet julkaistaan viimeistään joulukuussa.

Opiskeluapurahan myöntämisperusteet lukuvuodelle 2022-23:

1. Opiskeluapuraha voidaan myöntää urheilijalle, joka


- on vuoden 2022 lopussa iältään vähintään 18-vuotias (syntynyt vuonna 2004 tai aiemmin)


- opiskelee korkeakoulussa, toisen asteen ammatillisessa oppilaitoksessa tai muussa ammatilliseen pätevyyteen tähtäävässä koulutuksessa tavoitteenaan tutkinnon suorittaminen. Myös opiskelu avoimessa yliopistossa tai -ammattikorkeakoulussa täyttää kriteerit, jos siihen liittyy tavoite hankkia korkeakoulututkinto. Apurahan saaja sitoutuu tekemään tietyn määrän opintosuorituksia lukuvuoden 2022-23 aikana (kts. kohta 4. Opintosuoritusvaatimukset).


ja


- on jo huippu-urheilu-uransa päättänyt urheilija, joka on urheilu-uran johdosta joutunut lykkäämään tai pitkittämään opiskelujaan.


tai


- valmentautuu systemaattisesti tavoitteenaan kansainvälinen kilpailumenestys. Myöntämisperusteita ovat mm. jo saavutettu menestys nuorten ja aikuisten arvokisoissa, menestymispotentiaali tulevaisuudessa sekä lajin kansallinen ja kansainvälinen merkittävyys.


Kuuluminen lajin maajoukkueeseen tai valmennusryhmään sekä jäsenyys urheiluakatemiassa katsotaan eduksi hakijalle. Säätiö voi käyttää myös muita harkintaperusteita.2. Apurahaa ei myönnetä


- lukio-opintoihin


- urheilijalle, joka saa pääasiallisen elantonsa urheilemalla ammatikseen tai tekemällä muuta ansiotyötä kokopäivätoimisesti, jos hänen verotettava tulonsa valtionverotuksessa ylittää lukuvuoden 2022-23 aikana viiden opintotukikuukauden perusteella määräytyvän vuositulorajan (22 550 euroa vuonna 2022). Verotettavalla tulolla tarkoitetaan lukuvuoden 2022-23 aikana saatua ansio- ja pääomatuloa. Urheilijan tulee hakemuksessaan ilmoittaa verotettavan tulonsa määrä viimeksi toteutetussa valtionverotuksessa sekä arvio ansiotuloistaan lukuvuoden 2022-23 aikana. Urheilijan tulee ilmoittaa hakemuksessaan myös apurahat, stipendit yms. lukuvuoden ajalle kohdistuvat tulot tai etuudet.


- urheilijalle, jolle opetus-ja kulttuuriministeriö (OKM) on myöntänyt valtion valmennus-ja harjoitteluapurahan (ns. urheilija-apuraha):


   * Kesälajin urheilija, jolle on myönnetty OKM:n urheilija-apuraha vuodelle 2022, voi saada puolikkaan URA-apurahan (enintään 1500 €) kevätlukukaudelle 2023. Apuraha myönnetään ehdollisena, mikäli urheilija hakee OKM:n urheilija-apurahaa myös vuodelle 2023. URA-apuraha maksetaan urheilijan tilille vain siinä tapauksessa, että OKM:n päätös hänen urheilija-apurahahakemukseensa on kielteinen.


   * Talvilajin urheilija, jolle on myönnetty kesällä 2022 urheilija-apuraha kaudelle 2022-23, ei voi saada opiskeluapurahaa lukuvuodelle 2022-2023.


3. Opiskeluapurahan suuruus ja tukivuosien enimmäismäärä

Apurahan suuruus on enintään 3000 € ja se maksetaan kahdessa osassa (joulukuu 2022 ja maaliskuu 2023). Apuraha voidaan myöntää myös puolikkaana (1500 €) koko lukuvuodeksi tai vain syys- tai kevätlukukaudeksi.


Apuraha voidaan myöntää


- ammatilliseen perustutkintoon, ammattitutkintoon tai erikoisammattitutkintoon yhden kerran.


- alempaan korkeakoulututkintoon (kandidaatti tmv.) tai ammattikorkeakoulututkintoon kaksi kertaa.


- ylempään korkeakoulututkintoon (maisteri tai muu vastaava), jatkotutkintoon (lisensiaatti tai tohtori) tai ylempään ammattikorkeakoulututkintoon yhteensä kolme kertaa.

Hakija voi saada täyden apurahan yhteensä enintään kolme kertaa. Puolikas apuraha  huomioidaan vastaavasti 0,5 kertana. Vain maksetut apurahat otetaan huomioon. 

4. Opintosuoritusvaatimukset

Apurahan saaja tekee Urheilijoiden Ammattienedistämissäätiön kanssa sopimuksen, jossa hän aktiiviurheilijana sitoutuu suorittamaan vähintään 25 opintopistettä (korkeakoulut, myös avoin yliopisto tai -amk) tai 45 osaamispistettä (ammatilliset perustutkinnot) lukuvuoden 2022-2023 aikana.


Urheilu-uransa lopettaneiden päätoimisten opiskelijoiden tulee suorittaa vähintään 45 opintopistettä (korkeakoulut, myös avoin yliopisto tai -amk) tai 60 osaamispistettä (ammatilliset perustutkinnot).


Ammatti-ja erikoisammattitutkinnon osalta vaatimuksena on suoritettu tutkinto.


Selvitys opintojen edistymisestä on tehtävä 31.8.2023 mennessä.


5. Apurahan takaisinperintä


Myönnettyä apurahaa ei kannata ottaa vastaan, jos tietää jo etukäteen, ettei opintoja kerry lukuvuoden aikana vaadittua määrää. Säätiö voi periä apurahan osittain tai kokonaan takaisin, mikäli opintosuoritusten vähimmäisvaatimus ei täyty. 


Opintojen suorittamiselle voi hakea lisäaikaa. Urheilijalle ei voida kuitenkaan myöntää uutta apurahaa ennen kuin vaadittava määrä opintosuorituksia on tehty ja selvitys niistä annettu. Opintosuoritusten vähimmäisvaatimuksesta voidaan poiketa vain erityisen perustellusta syystä.


0%