Vastaa ja vaikuta: Komission kysely pk-yrityksille maksuviivästyksistä EU:ssa

Tähdellä (*) merkityt kentät ovat pakollisia.

Tämä kuuleminen toteutetaan osana vastuullisen maksukulttuurin rakentamista EU:ssa ja maksuviivästyksiä käsittelevän direktiivin 2011/7/EU toimivuuden parantamista käsittelevää tutkimusta (Study on Building a responsible payment culture in the EU: Improving the effectiveness of the Late Payment Directive (2011/7/EU)). Tämän Euroopan komission sisämarkkinoiden, teollisuuden, yrittäjyyden ja pk-yritystoiminnan pääosaston käynnistämän tutkimuksen tarkoituksena on kartoittaa toimenpiteitä, joilla ehkäistään maksuviivästyksiä ja lievennetään niiden vaikutuksia.

Kuulemisen tarkoituksena on kerätä tietoja seuraavista neljästä näkökohdasta: i) yritysten asettamien maksuehtojen pääpiirteet, ii) yritysten kokemukset kohtuuttomista maksukäytännöistä, iii) maksuviivästyksiä koskevien riitojen käsittely yrityksissä ja iv) yritysten näkemykset mahdollisista politiikkatoimista maksuviivästysten torjumiseksi.


Kuuleminen on suunnattu kaikilla aloilla toimiville pienille ja keskisuurille yrityksille (pk-yrityksille). Siinä keskitytään kuitenkin vain yritysten välisiin liiketoimiin liittyviin maksuehtoihin. Näin ollen kuuleminen ei koske vähittäiskauppiaita eikä yrityksiä, jotka toimivat enimmäkseen suoraan kuluttajien tai viranomaisten kanssa.

A. YLEISIÄ TIETOJA

* 1. Kuinka suuri yrityksesi on? Valitse oikea vaihtoehto.
* 2. Mihin maahan yrityksesi on sijoittautunut?
* 3. Millä alalla toimitte? Valitse yksi. Jos yrityksesi toimii useammalla kuin yhdellä toimialalla, ilmoita, miltä toimialalta suurin osa myynnistänne on peräisin.
4. Ketkä ovat tärkeimpiä asiakkaitanne? Valitse yksi vaihtoehto. Jos yrityksesi palvelee useampaa kuin yhtä asiakasluokkaa, ilmoita se luokka, jolta suurin osa myynnistänne on peräisin.

B. Maksuehtojen asettaminen

Maksuehtojen asettaminen on keskeinen tekijä yritysten välisissä liiketoimissa, ja haluaisimmekin tietää, miten asia hoidetaan yrityksessäsi.

5. Miten yrityksessäsi asetetaan yritysten välisten liiketoimien maksuehdot? Mikä seuraavista tilanteista edustaa parhaiten yrityksesi nykyistä käytäntöä? Valitse yksi vaihtoehto.
6. Vaatiiko yrityksesi asiakkailtanne ennakkomaksun (kokonaan tai osittain)? Valitse yksi vaihtoehto.
7. Mitkä ovat tyypilliset maksuehdot sellaisen myynnin osalta, jota EI makseta etukäteen? Mikä seuraavista tilanteista edustaa parhaiten yrityksesi nykyistä käytäntöä? Valitse yksi vaihtoehto
8. Oletteko joissakin tilanteissa halukkaita joustamaan edellä mainituista tyypillisistä maksuehdoista tarjoamalla asiakkaillenne pidempiä maksuaikoja?
9. Jos vastasit myöntävästi, mikä on tärkein syy pidempien maksuaikojen hyväksymiseen? (eli syy, joka edustaa parhaiten yrityksesi nykyistä käytäntöä) Valitse yksi vaihtoehto.

C. KOHTUUTTOMAT MAKSUKÄYTÄNNÖT

Maksuviivästykset (eli maksut, jotka suoritetaan sopimuksessa sovitun päivämäärän/ajanjakson jälkeen) voivat johtua monista eri syistä. Haluaisimme kuulla, oletteko joutuneet tekemisiin kohtuuttomien maksukäytäntöjen kanssa.

10. Oletteko joutuneet viimeisten 12 kuukauden aikana tilanteisiin, joissa asiakkaat ovat pyrkineet muuttamaan takautuvasti keskeisiä sopimusehtoja (esim. tavaroiden tai palvelujen hintaa, määrää tai laatua, toimitusaikoja jne.) lykätäkseen maksua sovittuja ehtoja pidemmälle (tai saadakseen hinnanalennuksen)?
11. Jos vastasit myöntävästi, kuvaile lyhyesti kokemuksianne (asiakastyyppi, joka toimii näin, esiintymistiheys, käytetyt perustelut, ongelman vakavuus jne.).
12. Oletteko joutuneet viimeisten 12 kuukauden aikana tilanteisiin, joissa asiakkaat tarkoituksellisesti viivästyttävät suoritettujen palvelujen tai toimitettujen tavaroiden vastaanottoa lykätäkseen maksua sovittuja ehtoja pidemmälle (tai saadakseen hinnanalennuksen)?
13. Jos vastasit myöntävästi, kuvaile lyhyesti kokemuksianne (asiakastyyppi, joka toimii näin, esiintymistiheys ja ongelman vakavuus jne).
14. Oletteko törmänneet viimeisten 12 kuukauden aikana muunlaisiin sopimattomiin liiketoimintakäytäntöihin, joilla on tarkoitus lykätä maksua sovittuja ehtoja pidemmälle (tai saada alennus hinnasta)? Jos vastasit myöntävästi, kuvaile lyhyesti kokemuksianne (asiakastyyppi, joka toimii näin, esiintymistiheys, käytetyt perustelut, ongelman vakavuus jne.)
15. Mitkä olivat menestyksekkäimmät käytännöt, joihin yrityksesi on tukeutunut sopimattomista maksukäytännöistä selviytymiseksi?

D. MAKSUVIIVÄSTYKSIÄ KOSKEVAT RIIDAT

Maksuviivästykset voivat johtaa riitoihin muiden yritysten kanssa. Nämä riidat voidaan ratkaista erilaisin keinoin, esimerkiksi viemällä asia tuomioistuimen käsiteltäväksi tai käyttämällä oikeusprosessin ulkopuolisia mekanismeja, kuten välimiesmenettelyä ja sovittelua. Haluaisimme kuulla, miten maksuviivästyksiä koskevia riitoja on käsitelty yrityksessäsi.

16. Onko yritykselläsi koskaan ollut riitaa toisen yrityksen kanssa maksuviivästysten vuoksi?
17. Jos vastasit myöntävästi, oletteko koskaan yrittäneet ratkaista maksuviivästyksiä koskevan riidan virallista kautta?
18. Jos vastasit myöntävästi, miten yrititte viimeksi ratkaista riidan virallista kautta? Valitse yksi vaihtoehto.
19. Muu (täsmennä)

20. Mitkä olivat päätöksenne tärkeimmät perustelut? Mitkä olivat sen vaihtoehdon edut ja haitat, jonka valitsitte viimeisimmän maksuviivästyksiä koskevan riidan ratkaisemiseksi (esim. menettelyn kesto tai kustannukset)?

Myönteiset näkökohdat
Kielteiset näkökohdat
Asian vieminen oikeuteen*
Asian vieminen oikeuteen*
Välimiesmenettely*
Välimiesmenettely*
Sovittelu*
Sovittelu*
Muu*
Muu*

E. POLITIIKKATOIMET MAKSUVIIVÄSTYSTEN TORJUMISEKSI

Maksuviivästyksillä katsotaan yleisesti olevan kielteisiä vaikutuksia talouteen. Haluaisimme kuulla yrityksesi näkemyksiä mahdollisista politiikkatoimista tämän ongelman torjumiseksi.

21. Mihin toimiin EU:n olisi mielestäsi ryhdyttävä maksuviivästyksiä koskevan ongelman ratkaisemiseksi? Valitse kaikki soveltuvat vaihtoehdot.
Jos rastitit kohdan ”Muu”, täsmennä.

22. Euroopan komissio on hiljattain ehdottanut uutta lainsäädäntöä, jonka tarkoituksena on lisätä suurten yritysten toiminnan avoimuutta siten, että niiden edellytettäisiin julkistavan muita kuin rahoitukseen liittyviä tietoja eri näkökohdista (ympäristöön ja hallintotapaan liittyvät tai sosiaaliset näkökohdat). Ehdotuksen mukaan maksukäyttäytymistä koskevat tiedot olisi myös ilmoitettava ja asetettava julkisesti saataville. Pk-yritysten saataville asetetaan vapaaehtoinen yksinkertaistettu raportointistandardi, jonka on tarkoitus toimia myös pohjana suurten yritysten pk-yrityksille lähettämille tietopyynnöille. Kuinka hyödyllistä seuraavia näkökohtia koskevien tietojen julkaiseminen mielestäsi olisi?


Erittäin hyödyllistä
Melko hyödyllistä
Ei kovin hyödyllistäEi lainkaan hyödyllistä
En osaa sanoa


Toimittajille tarjotut sopimusten vakiomaksuehdot (päivien lukumäärä)*

Toimittajille tarjotut sopimusten vakiomaksuehdot (päivien lukumäärä)*
Toimittajille tarjotut sopimusten pisimmät maksuehdot (päivien lukumäärä)*

Toimittajille tarjotut sopimusten pisimmät maksuehdot (päivien lukumäärä)*
Laskujen maksamiseen keskimäärin kulunut aika (päivien lukumäärä)*

Laskujen maksamiseen keskimäärin kulunut aika (päivien lukumäärä)*
Niiden laskujen osuus, jotka on maksettu 30 päivän kuluessa, 31-60 päivän kuluessa ja 61 päivän tai sitä pidemmän ajan kuluessa*

Niiden laskujen osuus, jotka on maksettu 30 päivän kuluessa, 31-60 päivän kuluessa ja 61 päivän tai sitä pidemmän ajan kuluessa*
Niiden maksujen osuus, jotka ovat maksuviivästyksistä johtuvien riitojen kohteena*

Niiden maksujen osuus, jotka ovat maksuviivästyksistä johtuvien riitojen kohteena*
Niiden laskujen osuus, joiden osalta on käytetty vaihtoehtoisia riitojenratkaisumekanismeja*

Niiden laskujen osuus, joiden osalta on käytetty vaihtoehtoisia riitojenratkaisumekanismeja*
Sellaisten laskujen osuus, joihin ei liity laatua tai toimituksia koskevia ongelmia mutta joita ei ole maksettu sovittujen ehtojen mukaisesti*

Sellaisten laskujen osuus, joihin ei liity laatua tai toimituksia koskevia ongelmia mutta joita ei ole maksettu sovittujen ehtojen mukaisesti*
23. Onko edellä esitetyn lisäksi olemassa muita maksukäyttäytymistä koskevia tietoja, jotka suurten yritysten olisi ilmoitettava raporteissaan? Jos vastasit myöntävästi, täsmennä, minkä tyyppisiä tietoja olisi mielestäsi hyödyllistä julkistaa.
0%