Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvokysely urheiluseuroille

Liikunta ja urheilu ovat avoimia kaikille. Aina yhdenvertaisuus ei
kuitenkaan toteudu vaan kynnys osallistua voi olla eri syistä liian
korkea. Tämä kysely haastaa miettimään seuranne ilmapiiriä ja
toiminnan tosiasiallista avoimuutta.


Kyselyn tuloksissa tarkastellaan lajin tilannetta yleisellä tasolla. Tuloksissa ei eritellä yksittäisen seuran vastauksia. Kysely on tarkoitettu yli 16-vuotiaille.


PERUSTIEDOT

1. Sukupuoli

2. Ikä

3. Oletko

ILMAPIIRI SEURASSA

4. Kuuluuko seuranne tapoihin tervehtiä kaikkia harjoituksiin tulevia riippumatta siitä, tunnetaanko harjoittelijaa entuudestaan?

5. Jakaako harjoitusten valmentaja/ohjaaja aikaa ja huomiotansa tasapuolisesti kaikille?

6. Huomioidaanko uudet harrastajat seurassanne hyvin? Onko ryhmiin helppo tulla mukaan?

7. Koetko seuranne ilmapiirin moniarvoiseksi ja avoimeksi?

8. Koetko olevasi seurassasi tasavertaisessa asemassa muihin harrastajiin nähden?

MAHDOLLISET SYRJINTÄTILANTEET

​Yhdenvertaisuusperiaatteen mukaisesti kaikki ihmiset ovat tasavertaisia riippumatta heidän sukupuolestaan, iästään, etnisestä tai kansallisesta alkuperästään, kansalaisuudestaan,
kielestään, uskonnostaan ja vakaumuksestaan,mielipiteestään,vammastaan,

terveydentilastaan, seksuaalisesta suuntautumisestaan tai muusta henkilöön
liittyvästä syystä.

9. Luuletko, että jotkut ryhmät eivät voi osallistua seuranne toimintaan tai osallistuminen olisi hankalaa?

10. Onko tytöillä ja pojilla samanlaiset mahdollisuudet harrastaa ja kilpailla seurassanne?

11. Onko seuranne valmentajina/ohjaajina/johtotehtävissä
sekä miehiä että naisia?

12. Luuletko, että seuranne jäsen voisi tuoda esim.järjestämäänne tilaisuuteen samaa sukupuolta olevan puolisonsa?

13. Onko seurassanne vammaisurheilua tai soveltavan
liikunnan toimintaa (kuten yksittäisiä vammaisurheilijoita tai vammaisille ja pitkäaikaissairaille henkilöille kohdennettuja ryhmiä)?

14. Onko seurassanne maahanmuuttajataustaisia henkilöitä? Voit valita useamman vaihtoehdon 

15. Onko seurassanne mahdollista harrastaa edullisesti?

Syrjintä tarkoittaa sitä, että henkilöä kohdellaan huonommin kuin toisia jonkin henkilökohtaisen ominaisuuden takia. Syrjintä on myös häirintää, jolla loukataan tarkoituksellisesti henkilön ihmisarvoa siten, että luodaan kiellettyyn syrjintäperusteeseen liittyvä halventava, nöyryyttävä, uhkaava, vihamielinen tai hyökkäävä ilmapiiri.

16. Oletko havainnut seuranne harrastajien, ohjaajien tai
johtohenkilöiden kielenkäytön syrjivän joitakin ihmisryhmiä (esim. vammais- ja homovitsit, rasistiset kommentit)?

17. Jos vastasit edelliseen kyllä, puututaanko syrjivään kielenkäyttöön seurassanne ja millä tavoin?

18. Oletko kohdannut tai ollut todistamassa syrjintää seuranne toiminnassa?

19. Jos olet havainnut syrjintää, mihin oletat sen kohdistuvan? Voit valita useamman vaihtoehdon.

Jos vastasit "Muu, mikä", kerro mihin syrjintä on kohdistunut

20. Onko seurassanne keskusteltu syrjinnästä?

21. Harrastaja/urheilija kokee tulleensa syrjityksi seuran
toiminnassa. Onko seurassanne määritelty toimintatapa, miten tilanteessa edetään?

22. Vapaa sana liittyen seuranne yhdenvertaisuus- ja tasa-arvoasioihin.

0%