Vuoden Liikkuva varhaiskasvatus -yksikkö 2020

Haku vuoden 2020 Liikkuva varhaiskasvatus -yksiköksi on auki 18.11. asti. Tunnustusta voivat hakea kaikki liikkuvaa varhaiskasvatuspäivää toteuttavat varhaiskasvatusyksiköt.


Ansökan för Årets Småbarnspedagogiken i rörelse-enhet är öppen fram till 18.11.2020. Alla enheter som genomför verksamhet med fysisk aktivitet under barnens dag kan ansöka om erkännandet.


Taustatiedot/Bakgrundsuppgifter

Yksikön nimi / Enhetens namn

Milloin rekisteröidyitte Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelmaan (ent. Ilo kasvaa liikkuen)? / När registrerade ni er i programmet för Småbarnspedagogiken i rörelse?

Yhteyshenkilön nimi / Kontaktpersonens namn

Yhteyshenkilön sähköpostiosoite / Kontaktpersonens e-postadress

Yhteyshenkilön puhelinnumero / Kontaktpersonens telefonnummer

Perustelut / Motivering

Kuvatkaa hakemuksessa toimenpidetasolla, miten valintakriteerit toteutuvat yksikössänne.

 

Beskriv i ansökan på åtgärdsnivå hur urvalskriterierna uppfylls i er enhet.

Miten Liikkuva varhaiskasvatus -toimintanne on organisoitu? / Hur har er Småbernpedagogiken i rörelse-verksamhet organiserats?

Miten Liikkuva varhaiskasvatus -toiminta näkyy yksikkönne toimintaa ohjaavissa asiakirjoissa (toimintasuunnitelma tmv.)? / Hur syns Småbarnspedagogiken i rörelse-verksamheten i de dokument som styr enhetens verksamhet?

Millaista toimintaa olette itse kehittäneet? Miten toiminnassanne on huomioitu oman yksikkönne erityispiirteet? / Hurdan verksamhet har ni själv utvecklat? Hur har ni i er verksamhet beaktat särdragen i er egen enhet?

Millaisessa roolissa lapset ovat toiminnassa ja sen suunnittelussa? / Vilken roll har barn i verksamheten och planeringen av den?

Miten arvioitte omaa toimintaanne ja sen kehittymistä? Miten tietoa hyödynnetään toiminnan kehittämisessä? / Hur bedömer ni er egen verksamhet och dess utveckling? Hur utnyttjas information i utvecklingen av verksamheten?

Miten teette näkyväksi Liikkuva varhaiskasvatus -toimintaa? / Hur synliggör ni Småbarnspedagogiken i rörelse-verksamheten?

Vapaa sana / Ordet är fritt

Miksi mielestänne teidän yksikkönne tulisi palkita.


Varför anser ni att er enhet borde belönas?


Liitä kuva / Bifoga bild

Voit liittää tähän kuvan, joka kuvaa yksikkönne Liikkuva varhaiskasvatus -toimintaa tai sen organisointia. Kuvia voidaan käyttää haun ja palkitsemisten viestinnässä. Kaikilta kuvassa näkyviltä henkilöiltä ja alle 18-vuotiaiden huoltajilta tulee olla lupa kuvan julkaisemiseen.


Här kan ni bifoga en bild som beskriver er enhetens Småbarnspedagogiken i rörelse-verksamhet eller organiseringen av den. Bilderna kan användas i kommunikation om ansökan och prisutdelningen. Alla personer som syns på bilden och vårdnadshavare för personer under 18 år ska ha gett sitt tillstånd att bilden publiceras.


Liitä video / Bifoga video

Voit liittää tähän videon, jossa perustelette, miksi teidät tulisi valita tai kuvaatte yksikkönne Liikkuva varhaiskasvatus -toimintaa. Videoita voidaan käyttää haun ja palkitsemisten viestinnässä. Kaikilta videolla näkyviltä henkilöiltä ja alle 18-vuotiaiden huoltajilta tulee olla lupa videon julkaisemiseen.


Här kan ni bifoga en video där ni motiverar varför ni ska väljas eller där ni beskriver enhetens Småbarnspedagogiken i rörelse-verksamhet. Videorna kan användas i kommunikation om ansökan och prisutdelningen. Alla personer som syns på videon och vårdnadshavare för personer under 18 år ska ha gett sitt tillstånd att videon publiceras.


0%