Voimisteluliiton eettinen ohjeistus

Voimisteluliiton eettinen ohjeistus hyväksytään liiton kevätkokouksessa 21.3. Ohjeistus on nyt valmisteluvaiheessa ja kaikilla on mahdollisuus vaikuttaa sen sisältöön kommentoimalla sitä tällä lomakkeella.


Eettisen ohjeistuksen lähtökohtana on kuvata, millaista on laadukas ja vastuullinen toiminta. Eettinen ohjeistus ohjaa koko voimistelutoimintaa sekä seura- että liittotasolla.


Ohjeistus on jaettu kuuteen teemaan, joista kustakin on laadittu lyhyt kuvausteksti. Tarkoituksena on, että kunkin kuuden teeman alta löytyy materiaalia, työkaluja ja ohjeistuksia, jotka auttavat seuroja ja toimijoita arvioimaan ja kehittämään omaa tekemistään vastuullisemmaksi.


Tässä vaiheessa kaikilla on mahdollisuus kommentoida näitä kuutta teemaa ja niiden sisältöä alla olevalla lomakkeella.

Roolisi voimistelukentässä:

Teema 1: Välitämme toisistamme ja itsestämme

Voimistelussa vastuu toisistamme ja itsestämme on toiminnan perusarvo. Sitoudumme YK:n ihmis- ja lastenoikeuksien noudattamiseen, toimimme reilusti ja puhtaasti sekä noudatamme urheilun ja voimistelun eettisiä ohjeita. Toistensa ja itsensä kunnioittaminen on voimistelun kantava voima.

Miten arvioit teemavalintaa ja sen kuvausta

Muutosehdotukset ja kommentit teemaan 1:

Teema 2: Toimintamme syntyy avoimesta yhteistyöstä

Voimistelu saa voimansa yhteistyöstä. Luottamus, rehellisyys, läpinäkyvyys ja avoin viestintä tuottavat vaikuttavaa ja osallistavaa toimintaa. Toimintamme perustuu lakien, asetusten ja sääntöjen noudattamiseen sekä hyvän hallinnon periaatteisiin.

Miten arvioit teemavalintaa ja sen kuvausta

Muutosehdotukset ja kommentit teemaan 2:

Teema 3: Takaamme turvallisen toimintaympäristön

Voimistelussa huomioidaan jokaisen oikeus psyykkiseen, sosiaaliseen ja fyysiseen turvallisuuteen. Huolehdimme siitä, että toimintamme ja olosuhteet ovat turvallisia. Voimistelussa ei hyväksytä kiusaamista, häirintää tai muuta epäasiallista käytöstä. Mahdollisiin epäkohtiin puututaan ja niiden käsittelyyn on selkeät prosessit. Jokainen on arvokas omana itsenään ja löytää paikkansa voimisteluyhteisöstä. Positiivinen ilmapiiri luo turvallisuuden kaikessa toiminnassa.

Miten arvioit teemavalintaa ja sen kuvausta

Muutosehdotukset ja kommentit teemaan 3:

Teema 4: Toimintamme tuottaa hyvinvointia

Perusliikuntamuotona voimistelu tukee terveyttä ja hyvinvointia. Huomioimme voimistelussa toiminnan vaikutukset terveyteen, tuemme yksilöllistä kasvua ja kehitystä sekä pyrimme ennaltaehkäisemään vammojen ja terveyshaittojen syntymistä. Voimistelu antaa hyvän pohjan liikuntasuositusten mukaiseen elämään, lisää sosiaalista hyvinvointia ja mahdollistaa toimintakykyisemmän arjen. Voimistelu on merkittävä kansanterveyden edistäjä.

Miten arvioit teemavalintaa ja sen kuvausta

Muutosehdotukset ja kommentit teemaan 4:

Teema 5: Laadukas toiminta sitouttaa mukaan

Takaamme laadukkaan voimistelu- ja seuratoiminnan osaavien ihmisten tuottamana. Vetovoimainen voimistelutoimintamme perustuu haluun kehittyä, vastuun kantamiseen kasvatuksesta sekä kannustavaan ja positiiviseen ilmapiiriin. Jokainen toimija tunnistaa oman vastuunsa roolimallina ja sitoutuu positiiviseen vuorovaikutukseen.  Näin synnytämme iloa ja innostusta.  

Miten arvioit teemavalintaa ja sen kuvausta

Muutosehdotukset ja kommentit teemaan 5:

Teema 6: Kunnioitamme ympäristöä

Voimistelussa kannamme vastuumme ympäristöstä ja pyrimme kaikessa toiminnassamme huomioimaan kestävän kehityksen. Tarjoamme mahdollisuuden lähiliikuntaan, kannustamme kierrätykseen ja energiatehokkuuteen, huolehdimme kestävistä kulkutavoista ja vastaamme tapahtumien, hankintojen sekä liikuntapaikkojen ympäristöystävällisyydestä. Teemme osuutemme ilmastonmuutoksen hillinnässä.

Miten arvioit teemavalintaa ja sen kuvausta

Muutosehdotukset ja kommentit teemaan 6:

0%