Kysely sidosryhmille Suomen
majavakantojen hoidosta ja hallinnasta

Suomessa tavataan kahta majavalajia. Alkuperäistä euroopanmajavaa esiintyy Satakunnan riistakeskusalueella, osissa Pohjanmaan, Rannikko-Pohjanmaan ja Pohjois-Hämeen riistakeskusalueita ja Lapissa Ruotsin rajan pinnassa. Alkuperältään pohjoisamerikkalaisen kanadanmajavan levinneisyys on huomattavasti laajempi ja painottuu itäiseen Suomeen, mutta laji on levittäytymässä länteen, ja kanadanmajaviksi varmistettuja yksilöitä on tavattu euroopanmajavan esiintymisalueen tuntumasta Satakunnasta ja Pohjanmaalta. Osissa Pohjois-Hämettä, Pohjanmaata ja Lappia on epäselvää, kumpaa lajia alueilla esiintyy.

Riistantutkimuksen syksyllä 2013 järjestämän majavalaskennan mukaan Suomessa arvioitiin olevan 2 400−3 200 euroopanmajavaa ja 3 900−7 200 kanadanmajavaa. Arviot ovat vain suuntaa-antavia, koska laskenta ei ollut täysin kattava ja luvut on johdettu löydettyjen asuttujen talvipesien lukumääristä. Euroopanmajava luokiteltiin vuoden 2010 kansallisessa uhanalaisuusarvioinnissa vaarantuneeksi, koska kanta on pieni ja esiintymisalue suppea. Lisäksi se kuuluu EU:n luontodirektiivin liitteen II lajeihin, joille on osoitettava erityisten suojelutoimien alueita, ja liitteen IV tiukkaa suojelua edellyttäviin lajeihin. Euroopanmajavaa metsästetään rajoitetusti Satakunnassa kannanhoidollisella pyyntiluvalla ja muualla vahinkoperusteisen poikkeusluvan nojalla. Kanadanmajava on puolestaan haitallinen vieraslaji, jonka pyyntiin riittää metsästysoikeuden haltijan lupa.


Suomen riistakeskuksessa valmistellaan majavakantojen hoidon ja hallinnan toimenpideohjelmaa, jonka avulla Suomen euroopanmajavakanta voidaan vahvistaa suotuisalle suojelutasolle mm. rajoittamalla kanadanmajavan levittäytymistä euroopanmajavan esiintymisalueille ja mahdollisesti siirtoistutuksin. Tavoitteena on myös parantaa majavien levinneisyyttä, runsautta ja saalismääriä koskevan tiedon laatua. Toimenpiteiden suunnittelussa otetaan huomioon niiden taloudelliset, luonnon- ja riistataloudelliset ja sosiaaliset näkökohdat. Tämän kyselyn tarkoituksena on selvittää sidosryhmien näkemyksiä majavakantojen hoidosta ja hallinnasta. Kysely järjestetään ja sen tulokset julkaistaan vastaajien henkilöllisyyttä paljastamatta. Vastausaika päättyy 30.6.2015. Kiitos avustasi!

Lisätietoja majavakantojen hoidon ja hallinnan toimenpideohjelmahankkeesta:

Arto Marjakangas

Projektipäällikkö

Suomen riistakeskus

p. 029 431 2421, 040 450 3784

arto.marjakangas@riista.fi

1. Edustamasi sidosryhmä:

2. Paikkakunta:

3. Majavien nykyinen esiintyminen paikkakunnallasi:

4. Mielipiteesi euroopanmajavan levinneisyyden mahdollisesta laajenemisesta tai laajentamisesta:

5. Mielipiteesi kanadanmajavan levinneisyyden mahdollisesta laajenemisesta:

6. Mielipiteesi kanadanmajavien mahdollisesta poistosta euroopanmajavien esiintymisalueelta:

7. Mielipiteesi kanadanmajavien mahdollisesta poistosta kanadanmajavista vapaan tilan luomiseksi euroopanmajavien levittäytymiselle:

8. Mielipiteesi euroopanmajavien mahdollisesta siirtoistutuksesta nykyisten esiintymien vahvistamiseksi:

9. Mielipiteesi euroopanmajavien mahdollisesta siirtoistutuksesta uusien esiintymien perustamiseksi:

10. Halukkuus avustaa tiedonkeruuta majavista:
a. olen halukas ilmoittamaan asutut pesät

b. olen halukas keräämään ja toimittamaan näytteitä majavista

c. olen halukas ilmoittamaan majavasaaliini

11. Muita ajatuksia tai ideoita majavakantojen hoidosta ja hallinnasta

1/1