​Kysely lintuvesien ja vesilintukosteikkojen hoidosta ja metsästysjärjestelyistä

Riistasorsista muun muassa haapanan, jouhisorsan, heinätavin, lapasorsan, punasotkan ja
tukkasotkan sekä rantakanoista nokikanan pesimäkannat ovat vähentyneet ja niiden poikastuotto on heikentynyt merkittävästi viimeisten 15–25 vuoden aikana. Heikentynyt poikastuotto viittaa vahvasti siihen, että tärkeimmät syyt taantumiseen liittyvät näiden lajien pesimis- ja poikueympäristöihin.

Suomen riistakeskuksessa valmistellaan taantuvien riistavesilintujen hoidon kansallista toimenpideohjelmaa. Sen tavoitteena on:
- parantaa vesilintujen poikastuottoa elinympäristöjen hoidon ja pienpetojen pyynnin avulla

- kannustaa maanomistajia ja metsästäjiä tarvittaessa säätelemään metsästystä

- lisätä metsästäjien tietämystä harvalukuisten riistavesilintulajien tunnistamisesta ja
kantojen tilasta ja

- parantaa kantojen runsautta ja saalismääriä koskevan tiedon laatua.

Tämän avoimen kyselyn tarkoituksena on koota toimenpiteiden suunnittelua varten tietoa
ja näkemyksiä lintuvesien ja vesilintukosteikkojen tilasta, hoidosta ja metsästysjärjestelyistä eri puolilla maata. Lintuvedet ja vesilintukosteikot, joita seuraavassa kutsutaan lyhyesti kosteikoiksi, voivat olla järviä ja suurten järvien lahtia, lampia, rannikko- ja saaristovesiä ja niiden lahtia, jokia ja jokisuistoja tai erilaisia keinotekoisia tai varta vasten rakennettuja
kosteikkoja. Jos paikkakunnalla tai metsästysseuran alueella on useita kosteikkoja, vastausta pyydetään tärkeimmän kosteikon osalta.

Kyselyn lopussa on kysymyksiä, jotka koskevat ajatusta muodostaa Suomeen puhtaasti vapaaehtoisuuden pohjalta ns. häirintävapaiden alueiden verkosto. Verkosto antaisi linnuille ruokailurauhan ja hidastaisi niiden syysmuuttoa ja se voisi koostua metsästykseltä ja muulta toiminnalta osittain tai kokonaan rauhoitetuista alueista. Tällainen verkosto on toiminut Tanskassa 1990-luvulta lähtien, ja kokemukset siitä ovat hyvin myönteisiä. Paikalliset metsästysmahdollisuudet eivät vähenisi, vaan ne turvattaisiin tarvittaessa perustamalla tai kunnostamalla häirintävapaan kosteikon lähistölle yksi tai useampia kosteikkoja, joille vesilinnustus ohjattaisiin. Parhaat edellytykset verkoston ja korvaavien metsästysalueiden perustamiseen ovat rannikkoseuduilla.

Kysely toimii anonyymisti, toisin sanoen vastaajien henkilöllisyys tai yhteystiedot eivät tule ilmi missään vaiheessa. Kysely on avoinna 10.12.2015 saakka.

Kiitos avustasi!

Lisätietoja taantuvien riistavesilintujen hoidon toimenpideohjelmahankkeesta:

Arto Marjakangas
Projektipäällikkö
Suomen riistakeskus
p. 029 431 2421, 040 450 3784
arto.marjakangas@riista.fi

1. Edustamasi sidosryhmä: ​

2. Maakunta:

3. Kunta:

4. Paikkakunnan tai metsästysseuran alueen tärkeimmän kosteikon nimi:

5. Paikkakunnan tai metsästysseuran alueen tärkeimmän kosteikon kokoluokka:

6. Tärkeimmän kosteikon maanomistusolot:

7. Tärkeimmän kosteikon nykytila:

8. Kosteikon viimeaikainen hoito (mahdollista valita useita vaihtoehtoja):

9. Syyt mahdolliseen hoidon tai kunnostuksen puutteeseen (mahdollista valita useita vaihtoehtoja; jos kosteikko ei ole hoidon tai kunnostuksen tarpeessa, siirry kohtaan 10):

10. Pienpetojen pyynti:

11. Mahdolliset metsästysrajoitukset (mahdollista valita useita vaihtoehtoja):

12. Metsästysrajoitukset ovat (jos rajoituksia ei ole, siirry kohtaan 13):

13. Miten suhtaudut ehdotukseen perustaa Suomeen vapaaehtoisuuden pohjalta häirintävapaiden alueiden verkosto? Paikalliset metsästysmahdollisuudet turvattaisiin tarvittaessa perustamalla tai kunnostamalla häirintävapaiden alueiden lähistölle yksi tai useampia kosteikkoja, joille metsästys ohjattaisiin (vaihtoehdot: 1 = erittäin kielteisesti, 2 = melko kielteisesti, 3 = toisaalta kielteisesti, toisaalta myönteisesti tai ei osaa sanoa, 4 = melko myönteisesti, 5 = erittäin myönteisesti):

1
2
3
4
5
vaihtoehdot 1-5*
vaihtoehdot 1-5*

14. Tarkentavat kysymykset häirintävapaista kosteikoista (voit jättää vastaamatta, jos et metsästä):
a. Miten suhtaudut häirintävapaaseen kosteikkoon tai kosteikoihin, jos niitä ei ole sinun metsästysalueellasi (vaihtoehdot kuten kohdassa 13):

1
2
3
4
5
vaihtoehdot 1-5*
vaihtoehdot 1-5*

b. Miten suhtaudut häirintävapaaseen kosteikkoon tai kosteikoihin, jos niitä on sinun metsästysalueellasi (vaihtoehdot kuten kohdassa 13):

1
2
3
4
5
vaihtoehdot 1-5*
vaihtoehdot 1-5*

15. Muita ajatuksia tai ideoita vesilintukosteikkojen hoidosta ja
metsästysjärjestelyistä:

0%