LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN YHDENVERTAISUUSKARTOITUS

​Liikunta ja urheilu ovat avoimia kaikille. Tasavertaisuus, moninaisuus ja oikeudenmukaisuus ovat toimintamme perusta. Aina yhdenvertaisuus ei kuitenkaan toteudu vaan kynnys osallistua voi olla eri syistä liian korkea. Tämä kysely haastaa miettimään oman järjestön ilmapiiriä ja toiminnan tosiasiallista avoimuutta.

Yhdenvertaisuudella tarkoitetaan sitä, että kaikki ihmiset ovat samanarvoisia riippumatta heidän sukupuolestaan, iästään, etnisestä tai kansallisesta alkuperästään, kansalaisuudestaan, kielestään, uskonnostaan ja vakaumuksestaan, mielipiteestään, vammastaan, terveydentilastaan, seksuaalisesta suuntautumisestaan tai muusta henkilöön liittyvästä syystä.

Kyselyn tarkoituksena on tuottaa tietoa yhdenvertaisuuden toteutumisesta sekä järjestössä työyhteisönä että järjestön toteuttamassa toiminnassa. Kyselyn tuloksia hyödynnetään järjestön omassa yhdenvertaisuussuunnittelussa. Kysely on luottamuksellinen ja vastaajien anonymiteetti pyritään varmistamaan kaikin tavoin. Kyselyn vastaukset tulevat ensisijaisesti kunkin liikuntajärjestön omaan käyttöön. Vastaukset tulevat myös Valon käyttöön liikuntajärjestöjen yhdenvertaisuustilanteen seuraamiseksi kansallisella tasolla. Kyselyn on toteuttanut Valo osana Yhdenvertaisuus etusijalle (YES7) -hanketta.

Vastaajan taustatiedot​

1. Sukupuoli

2. Ikä

3. Rooli järjestössä

4. Toimitko järjestössä esimiestehtävissä?

 
5. Järjestönne yleinen ilmapiiri

Arvioi tietoihisi ja kokemukseesi perustuen asteikolla 1-5 seuraavien väittämien toteutumista organisaatiossanne.

1=Toteutuu erittäin heikosti, 2=toteutuu melko heikosti, 3=toteutuu tyydyttävästi, 4=toteutuu melko hyvin, 5=toteutuu erittäin hyvin.

5. Järjestönne yleinen ilmapiiri
Toteutuu erittäin heikosti Toteutuu erittäin hyvin
1
2
3
4
5
Järjestömme yleinen ilmapiiri on innostava, moniarvoinen ja avoin. *
5. Järjestönne yleinen ilmapiiri
Järjestömme yleinen ilmapiiri on innostava, moniarvoinen ja avoin. *
Toteutuu erittäin heikosti
Toteutuu erittäin hyvin
Luottamushenkilöt ja henkilökunta ovat keskenään samanarvoisia. *
5. Järjestönne yleinen ilmapiiri
Luottamushenkilöt ja henkilökunta ovat keskenään samanarvoisia. *
Toteutuu erittäin heikosti
Toteutuu erittäin hyvin
Luottamushenkilöt ja henkilökunta osallistuvat järjestön kehittämiseen. *
5. Järjestönne yleinen ilmapiiri
Luottamushenkilöt ja henkilökunta osallistuvat järjestön kehittämiseen. *
Toteutuu erittäin heikosti
Toteutuu erittäin hyvin
Järjestössämme on keskusteltu yhdenvertaisuuteen liittyvistä asioista. *
5. Järjestönne yleinen ilmapiiri
Järjestössämme on keskusteltu yhdenvertaisuuteen liittyvistä asioista. *
Toteutuu erittäin heikosti
Toteutuu erittäin hyvin
Esteettömyydellä tarkoitetaan rakennetun ympäristön toimivuutta, sekä palveluiden ja viestinnän saavutettavuutta kaikkien käyttäjien kannalta. Fyysisen esteettömyyden lisäksi esteettömyys voi olla sosiaalista, taloudellista tai tiedonsaannin esteettömyyttä.

6. Esteettömyyden toteutuminen järjestössänne

Arvioimiin tietoihisi ja kokemukseesi perustuen asteikolla 1-5. 1=Toteutuu erittäin heikosti, 2=toteutuu melko heikosti, 3=toteutuu tyydyttävästi, 4=toteutuu melko hyvin, 5=toteutuu erittäin hyvin.

6. Esteettömyyden toteutuminen järjestössänne
Toteutuu erittäin heikosti Toteutuu erittäin hyvin
1
2
3
4
5
Järjestön viestintä on avointa, monipuolista ja tavoittaa kaikki järjestön jäsenet. *
6. Esteettömyyden toteutuminen järjestössänne
Järjestön viestintä on avointa, monipuolista ja tavoittaa kaikki järjestön jäsenet. *
Toteutuu erittäin heikosti
Toteutuu erittäin hyvin
Esteettömyyden ja saavutettavuuden edistäminen näkyy järjestön toiminnassa.*
6. Esteettömyyden toteutuminen järjestössänne
Esteettömyyden ja saavutettavuuden edistäminen näkyy järjestön toiminnassa.*
Toteutuu erittäin heikosti
Toteutuu erittäin hyvin
Järjestön toimitilat ovat fyysisesti esteettömiä ja saavutettavia.*
6. Esteettömyyden toteutuminen järjestössänne
Järjestön toimitilat ovat fyysisesti esteettömiä ja saavutettavia.*
Toteutuu erittäin heikosti
Toteutuu erittäin hyvin

7. Oletko havainnut järjestönne työntekijöiden / luottamushenkilöiden kielenkäytön syrjivän joitakin ihmisryhmiä (esim. vammais- ja homovitsit, rasistiset kommentit)?


8. Jos vastasit edelliseen kyllä, puututaanko syrjivään kielenkäyttöön järjestössänne ja millä tavoin?

9. Luuletko, että jotkut ryhmät eivät voi osallistua järjestönne toimintaan tai osallistuminen olisi hankalaa?

10. Luuletko, että järjestönne työntekijä tai luottamushenkilö voisi tuoda esim. järjestämänne urheilutapahtuman avec-tilaisuuteen samaa sukupuolta olevaa puolisonsa?

11. Jos vastasit edelliseen ei, miksi arvioit että ei voi?

12. Onko järjestöllänne toimintaa vammaisille harrastajille ja urheilijoille tai muille erityisryhmille?

13. Pyritäänkö järjestönne toimintaa kehittämään aiemmin tavoittamattomille tai toiminnassa aliedustetuille kohderyhmille (esim. miesvaltaisissa lajeissa tytöt ja naiset, maahanmuuttajat, liikkumis- ja toimimisesteiset)?

14. Saako järjestönne palveluista tai toiminnasta neuvontaa, jos ei osaa suomea/ ruotsia?

15. Onko järjestössänne maahanmuuttajataustaisia työntekijöitä tai luottamushenkilöitä?

16. Huomioidaanko vähävaraiset järjestönne toiminnassa?

17. Onko järjestönne juhlatilaisuuksiin tai illanviettoihin helppoa osallistua, jos ei käytä alkoholia?

18. Huomioidaanko yhdenvertaisuus järjestönne strategisessa suunnittelussa tai toimintasuunnitelmissa?

19. Kuinka sitoutuneita arvioit järjestönne eri toimijoiden olevan yhdenvertaisuuden edistämiseen?

Arvioi omiin tietoihisi ja kokemukseesi perustuen asteikolla 1-5. 1=Erittäin heikosti, 2=melko heikosti,3=tyydyttävästi, 4=melko sitoutuneita, 5=erittäin sitoutuneita.

19. Kuinka sitoutuneita arvioit järjestönne eri toimijoiden olevan yhdenvertaisuuden edistämiseen?
Erittäin heikosti Erittäin sitoutuneita
1
2
3
4
5
Luottamushenkilöt *
19. Kuinka sitoutuneita arvioit järjestönne eri toimijoiden olevan yhdenvertaisuuden edistämiseen?
Luottamushenkilöt *
Erittäin heikosti
Erittäin sitoutuneita
Työntekijät *
19. Kuinka sitoutuneita arvioit järjestönne eri toimijoiden olevan yhdenvertaisuuden edistämiseen?
Työntekijät *
Erittäin heikosti
Erittäin sitoutuneita
Operatiivinen johto (pääsihteeri ja johtoryhmä) *
19. Kuinka sitoutuneita arvioit järjestönne eri toimijoiden olevan yhdenvertaisuuden edistämiseen?
Operatiivinen johto (pääsihteeri ja johtoryhmä) *
Erittäin heikosti
Erittäin sitoutuneita
Minä itse *
19. Kuinka sitoutuneita arvioit järjestönne eri toimijoiden olevan yhdenvertaisuuden edistämiseen?
Minä itse *
Erittäin heikosti
Erittäin sitoutuneita
Syrjintä on ihmisten eriarvoista kohtelua sillä perusteella, että he kuuluvat tiettyyn ryhmään, esimerkiksi ovat maahanmuuttajia tai kuuluvat seksuaalivähemmistöön. Syrjintää voi olla yksittäinen teko tai se voi olla seurausta epäoikeudenmukaisuutta tuottavista käytännöistä tai säännöistä. Välillisenä syrjintänä pidetään sitä, että näennäisen neutraali kohtelu tai käytäntö johtaa syrjiviin lopputuloksiin.

20. Oletko kohdannut tai ollut todistamassa syrjintää järjestön työyhteisössä tai luottamustoiminnassa?

21. Jos olet havainnut syrjintää tai häirintää, mistä oletat sen johtuvan? Voit valita useamman vaihtoehdon.

22. Harrastaja/urheilija kokee tulleensa syrjityksi järjestön tai sen jäsenseuran toiminnassa. Onko järjestöllä määritelty toimintatapa, miten tilanteessa edetään?

23. Missä yhdenvertaisuus-/ vähemmistöasioissa järjestönne on mielestäsi onnistunut hyvin tai erinomaisesti?

24. Mitkä yhdenvertaisuutta ja vähemmistöryhmiä koskevat asiat vaatisivat järjestössänne eniten kehittämistä?

25. Miten tärkeäksi koet seuraavien osa-alueiden kehittämisen järjestössänne?

1=ei tarvetta, 2= melko tarpeellinen, 3= tarpeellinen, 4= hyvin tarpeellinen, 5= erittäin tarpeellinen

25. Miten tärkeäksi koet seuraavien osa-alueiden kehittämisen järjestössänne?
Ei tarvetta Erittäin tarpeellinen
1
2
3
4
5
Sukupuolten välinen yhdenvertaisuus *
25. Miten tärkeäksi koet seuraavien osa-alueiden kehittämisen järjestössänne?
Sukupuolten välinen yhdenvertaisuus *
Ei tarvetta
Erittäin tarpeellinen
Eri-ikäisten yhdenvertaisuus *
25. Miten tärkeäksi koet seuraavien osa-alueiden kehittämisen järjestössänne?
Eri-ikäisten yhdenvertaisuus *
Ei tarvetta
Erittäin tarpeellinen
Seksuaaliseen suuntautumiseen ja sukupuoli-identiteettiin liittyvä yhdenvertaisuus *
25. Miten tärkeäksi koet seuraavien osa-alueiden kehittämisen järjestössänne?
Seksuaaliseen suuntautumiseen ja sukupuoli-identiteettiin liittyvä yhdenvertaisuus *
Ei tarvetta
Erittäin tarpeellinen
Etninen yhdenvertaisuus *
25. Miten tärkeäksi koet seuraavien osa-alueiden kehittämisen järjestössänne?
Etninen yhdenvertaisuus *
Ei tarvetta
Erittäin tarpeellinen
Kielellinen yhdenvertaisuus*
25. Miten tärkeäksi koet seuraavien osa-alueiden kehittämisen järjestössänne?
Kielellinen yhdenvertaisuus*
Ei tarvetta
Erittäin tarpeellinen
Henkilökohtaiseen elämänkatsomukseen liittyvä yhdenvertaisuus
*
25. Miten tärkeäksi koet seuraavien osa-alueiden kehittämisen järjestössänne?
Henkilökohtaiseen elämänkatsomukseen liittyvä yhdenvertaisuus
*
Ei tarvetta
Erittäin tarpeellinen
Taloudellinen yhdenvertaisuus
*
25. Miten tärkeäksi koet seuraavien osa-alueiden kehittämisen järjestössänne?
Taloudellinen yhdenvertaisuus
*
Ei tarvetta
Erittäin tarpeellinen
Toimintakykyyn liittyvä yhdenvertaisuus*
25. Miten tärkeäksi koet seuraavien osa-alueiden kehittämisen järjestössänne?
Toimintakykyyn liittyvä yhdenvertaisuus*
Ei tarvetta
Erittäin tarpeellinen

 
26. Mitä haluat sanoa järjestönne yhdenvertaisuussuunnitelman tekijöille?

Kiitos vastauksestasi!

0%