Uutiskirje joulukuu 2017

Teimme vuoden perheteon!

Monimuotoiset perheet –verkosto palkittiin marraskuussa vuoden perheteko –palkinnolla. Perheteko-palkinto nostaa esille pitkäjänteisen perhepoliittisen vaikuttamistyön tärkeyttä sekä uusia ja innovatiivisia tapoja edistää perheiden hyvinvointia tämän päivän Suomessa.  Palkinnon myöntää Alli Paasikiven Säätiö. Palkinto sisältää myös rahallisen tunnustuksen 10 000 euroa. Sateenkaariperheet ry on yksi verkoston kymmenestä jäsenestä, ja verkoston Kaikkien perheiden Suomi –hankkeen hallinoija. Hanke toimii yhdistyksen toimitiloissa Kurvissa.

Alli Paasikiven säätiön mukaan “Monimuotoiset perheet on innovatiivinen vaikuttamistyön verkosto, joka kokoaa tietoa monimuotoisten perheiden erityistarpeista päättäjien ja palveluntarjoajien tarpeisiin. Monimuotoiset perheet -verkosto edustaa uudenlaista vaikuttamistyötä, jossa kymmenen pienehköä perheiden kanssa työskentelevää järjestöä on yhdistänyt voimansa. Verkosto on omalla esimerkillään osoittanut yhteistyön voiman muutoin melko sirpaleiselle lasten ja perheiden järjestöjen kentälle.

Verkosto on lisännyt toimijoiden välistä luottamusta, mikä puolestaan on mahdollistanut yhteisen vaikuttamistyön päätöksentekijöiden suuntaan. Verkosto on muun muassa nostanut laajempaan tietoisuuteen käsitteen perheiden monimuotoisuudesta edistäen erilaisten perhemuotojen, kuten huoltaja-, etävanhempi-, adoptio-, monikko-, sateenkaari-, sijais- ja ydinperheiden, välistä yhdenvertaisuutta Suomessa.”

Verkostolle myönnetty palkinto korostaa entisestään, kuinka huikea menestys yhteinen verkostomme on ollut. Se on antanut meille kaikille leveämmät harteet ajaa monenlaisten perheiden oikeuksia. Katsomme verkoston saavutuksia olevan esimerkiksi sen, että perheiden moninaisuus on sekä koko hallitusohjelman että lapsi- ja perhepaveluiden uudistuksen (lape) keskeinen periaate. Verkoston panos on ollut merkittävä myös esimerkiksi siinä, että lapsenhuoltalakia on ryhdytty uudistamaan perheiden moninaisuutta huomioivalla tavalla. Työryhmän esitys lapsen tapaamisoikeudesta sosiaaliseen vanhempaan on yksi merkittävä saavutus!

Verkosto on nyt toiminut viisi vuotta STEAn hankeavustuksen turvin. Tehty työ ja saavutetut voitot osoittavat, että verkoston työlle on tarvetta, ja että verkostomme kykenee tekemään äärimmäisen vaikuttavaa työtä yhteistyössä. Kaikkien perheiden Suomi –hankkeen toisen hankekauden yksi tärkeä tavoite on luoda puitteet verkoston työn vakinaistamiselle ja pysyvälle rahoitukselle.

Verkoston tärkeäksi ja tehokkaaksi tunnustettu työ ei saa loppua!

Juha Jämsä

juha.jamsa@sateenkaariperheet.fi
044 997 1956

Sisällysluettelo:

* Uutisia ja ajankohtaista
* Tapahtumauutisia
* Tulevia koulutuksia ja tapahtumia
* Vertaistoiminta netissä
* Neuvontapalvelu
* Haastattelupyynnöt
* KAIKKI PAIKALLISET TAPAHTUMAT
   uutiskirjeen lopussa

AJANKOHTAISET LAUSUNNOT, TIEDOTTEET JA PÖYTÄKIRJAT

* Tiedote 25.10.2017 Sateenkaariperheet ry - 20 vuotta lapsen asialla >>
* Tiedote 30.10.2017 Elämäntyöpalkinto Kaisa Niittyselle sateenkaariperheiden eteen tehdystä työstä >>
* Tiedote 23.11.2017 Sateenkaariperheet mukana Mikkeli Pridessa >>
* Lausunto lakivaliokunnalle 18.10.2017 nimilaista >>
* Lausunto oikeusministeriölle 23.11.2017 lapsenhuoltolaista >>
* Päätösluettelo 18.11.2017 hallituksen kokous >>
* Pöytäkirja 24.11.2017 syyskokous >>

Tilaa tämä uutiskirje suoraan sähköpostiisi >>
(jäsenille uutiskirje lähetetään automaattisesti)
Jäseneksi tai kannatusjäseneksi voivat liittyä kaikki, lisätietoja täällä >>

Uutisia ja ajankohtaista

Elämäntyöpalkinto Kaisa Niittyselle 

sateenkaariperheiden eteen tehdystä työstä

Sateenkaariperheet ry:n hallitus myönsi 20-vuotisjuhlavuoden kunniaksi elämäntyöpalkinnon yhdistyksen pitkäaikaiselle toimijalle Kaisa Niittyselle. Niittynen on toiminut yhdistyksessä yhtäjaksoisesti 18 vuoden ajan. Hän toimi yhdistyksen hallituksessa toistakymmentä vuotta, hallituksen puheenjohtajana vuosina 2004–2009. Viimeisen viiden vuoden ajan Niittynen on palvellut yhdistystä palkattuna vertaistoiminnan koordinaattorina. Hän on koulutukseltaan sairaanhoitaja ja psykoterapian maisteri.

Yhdistyksen hallitus halusi myöntää Niittyselle elämäntyöpalkinnon, koska hän on hoitanut tehtäviään omistautuneesti, täydellä sydämellään ja koko olemuksellaan. Puheenjohtajakaudellaan Niittynen loi pohjaa toiminnan laajentumiselle ja piti pyörät pyörimässä silloin, kun yhdistyksellä ei ollut vielä paljoa resursseja eikä tekijöitä. Hän otti paljon vastuuta ja huolehti aina, että asiat tulee tehtyä. Hän antoi myös muille tilaa toimia omalla tavallaan, kukin omilla vahvuuksillaan. Työntekijänä hän jatkaa samalla omistautuneella ja kokonaisvaltaisella työotteella.

Kaisa Niittysen perintönä yhdistyksessä on opittu tekemään yhdessä ihmeitä pienillä resursseilla. Yhdistyksen työssä on yhdessä tekemisen meininkiä. Mennään pelotta päin haasteita, vaivaa pelkäämättä. Niittysen vahvuutena ovat olleet hyvät hermot ja humoristinen asenne. Hän on intohimoinen paremman maailman tekijä ja täysin pyyteetön ahertaja.

Lapsenhuoltolakiin ehdotetaan 

tärkeitä uudistuksia apilaperheille


Lakia lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta ollaan uudistamassa tällä hallituskaudella. Oikeusministeriön työryhmä on tehnyt ehdotuksensa uudistuksista. Sateenkaariperheet ry lausui marraskuussa työryhmän ehdotuksista.

Työryhmä ehdottaa, että lapselle voitaisiin tulevaisuudessa vahvistaa tapaamisoikeus erityisen läheiseen henkilöön, käytännössä sosiaaliseen vanhempaan. Nykylain mukaan laillinen, toimeenpanokelpoinen tapaamisoikeus voidaan vahvistaa vain suhteessa juridiseen vanhempaan. Uudistus on äärimmäisen tärkeä esimerkiksi apilaperheissä eläville lapsille. Vanhemmat voisivat sopia keskenään tapaamisoikeudesta jo etukäteen, tai tuomioistuin voisi vahvistaa tapaamisoikeuden lapsen edun sitä vaatiessa. Myös sosiaalinen vanhempi itse voisi laittaa asian vireille tuomioistuimessa. 

Sateenkaariperheet ry ehdottaa lausunnossaan, että kyseisen pykälän perusteluita tarkennetaan niin, että niissä tilanteissa kun lapsella on jo syntymässään kahta useampia tosiasiallisia vanhempia, tapaamisoikeudesta voidaan varmasti sopia jo heti lapsen syntymän yhteydessä, eikä vasta siinä vaiheessa kun lapsen ja vanhemman välisen suhteen voidaan katsoa muodostuneen. Esimerkiksi uusperhetilanteissa ei ole tarkoituksenmukaista vahvistaa tapaamisoikeutta uudelle vanhemmalle välittömästä, mutta perheeseen syntyvän lapsen osalta tapaamisoikeuksien tulisi olla selkeitä heti syntymästä lähtien.

Työryhmän ehdotukset lisäävät vanhempien sopimusvapautta myös lapsen asumisen, huollon ja tiedonsaantioikeuden osalta. Tulevaisuudessa vanhemmat voisivat keskenään sopia näistä kaikista asioista aiempaa vapaammin ja sosiaalilautakunta vahvistaisi vanhempien sopimuksen. Ristiriitatilanteissa asiasta päättäisi edelleen tuomioistuin. Lapsen vanhemmat voisivat tulevaisuudessa sopia lapsen huollon tai tiedonsaantioikeuden myöntämisestä myös muulle kuin lailliselle vanhemmalle. Näin esimerkiksi apilaperheessä voitaisiin sopia lapsen huoltajuudesta tai tiedonsaantioikeudesta myös sosiaalisille vanhemmille. 

Työryhmän ehdotuksen mukaan sosiaalilautakunnan on oltava varovainen, kun on kyse kahta useamman huoltajan vahvistamisesta. Sateenkaariperheet ry näkee tarpeen varovaisuudelle, mutta vaatii, että esityksen perusteluissa nostetaan esille ne tilanteet, jossa lapsella on jo alusta asti kahta useampia tosiasiallisia vanhempia (apilaperheet). Näissä tilanteissa on lähes aina lapsen edun mukaista, että kaikki lapsen hoivasta vastaavat voivat toimia myös lapsen huoltajina, tai että heillä on vähintään tiedonsaantioikeus lapsen asioista.

Työryhmän esitys lapsenhuoltolain uudistamisesta löytyy täältä >>
Sateenkaariperheet ry:n lausunto löytyy täältä >>

Uudessa perhepoliittisessa ohjelmassa painottuvat sukupuolen moninaisuus ja perheellistymismahdollisuudet

”Hlbti-toimintaohjelma, translaki, sijaissynnytys, perhevapaat, vanhemmuuslaki ja useamman kuin kahden juridinen vanhemmuus”

 

Syyskokouksen 24.11.2017 vahvistama tavoiteohjelma koskee yhdistyksen perhepoliittisia tavoitteita ja suuntaa yhdistyksen tekemää vaikuttamistyötä. Tavoiteohjelman pohjalta ryhdytään tekemään erityisesti hallitusohjelmavaikuttamista. Eduskuntavaalit järjestetään huhtikuussa 2019 ja vaikuttamistyö täytyy aloittaa jo nyt.

Perhepoliittisesta ohjelmaa fokusoidaan asettamalla painopistealue. Kaudelle 2018–2022 painopistealueeksi on valittu sukupuolen moninaisuus. Tarkoitus on kiinnittää huomioita sukupuolivähemmistöihin kuuluvien vanhempien, heidän perheidensä ja perhettä suunnittelevien tilanteisiin.

Vaikuttamistyötä on painopistealueen asettamisesta huolimatta tarkoitus tehdä laaja-alaisesti ja ajankohtaisiin kysymyksiin reagoiden. Painopiste kuitenkin auttaa yhdistyksen vaikuttamistyötä keskittymään erityisesti tiettyyn teemaan, jonka on koettu jääneen vaille riittävää huomiota aiemmassa vaikuttamistyössä. Sateenkaariperheet ry:n tavoitteet liittyvät lapsiperheellisyyteen, vanhemmuuteen ja perheellistymismahdollisuuksiin – ei kaikkiin sukupuolen moninaisuuteen liittyviin kysymyksiin.

Sukupuolen moninaisuuden näkökulmasta keskeisiä lapsiperheellisyyteen liittyviä asioita ovat translain vanhemmuuteen ja perheellistymiseen liittyvät ulottuvuudet, hedelmöityshoitojen saatavuus sekä luopuminen vanhemmuuden sukupuolittamisesta väestötietojärjestelmässä ja vanhemmuuslainsäädännössä.

Sukupuolen moninaisuuden lisäksi uudessa ohjelmassa painotetaan aiempaa enemmän perheellistymismahdollisuuksien edistämistä (esimerkiksi sijaissynnytyslain säätäminen Suomeen ja lastensuojelun perhehoidon kehittäminen) ja ryhdytään ajamaan johdonmukaisemmin useamman kuin kahden vanhemman juridista vanhemmuutta, joka voisi tapahtua esimerkiksi osana äitiys- ja isyyslait yhdistävää ja sukupuolen moninaisuuden huomioivaa vanhemmuuslakia.

Ensimmäisenä tavoite on edelleen se, että Suomen valtiovalta ottaisi vihdoin vastuun kokonaisvaltaisen seksuaali- ja sukupuolipolitiikan luomisesta valtionhallinnon hlbtiq-toimenpideohjelmalla.

Lue perhepoliittinen tavoiteohjelma kokonaisuudessaan täällä >>

Euroopan lapsiasiavaltuutetut vaativat ihmissuhde- ja seksuaalikasvatusta

 

Euroopan lapsiasiavaltuutettujen verkosto (ENOC) peräänkuuluttaa parempaa ja kattavampaa ihmissuhde- ja seksuaalikasvatusta kaiken ikäisille lapsille. Valtuutettujen yksimielisen kannanoton mukaan kattava ihmissuhde- ja seksuaalikasvatus sisältää tietoa myös seksuaalisuuden ja sukupuolen moninaisuudesta sekä yhdenvertaisuudesta, ennakkoluuloista ja syrjinnästä.

Lapsiasiavaltuutetut vaativat myös laadukkaita ja lasten ulottuvilla olevia seksuaaliterveyden palveluita. Ehkäisyn pitäisi olla maksutonta. Terveydenhuollon ammattilaisilla tulisi olla kykyä ja oikeata asennetta kohdata esimerkiksi seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin liittyviä asioita ja puuttua hlbtiq-lasten syrjintään.

Euroopan lapsiasiavaltuutetut kokoontuivat syyskuussa Helsingissä Suomen lapsiasiavaltuutetun isännöiminä. Sateenkaariperheet ry:n toiminnanjohtaja oli paikalla esittelemässä Suomen lapsiasiavaltuutetun HLBTI ja lapset –työryhmän toimintaa.

Valtuutettujen lausunto löytyy kokonaisuudessaan täältä >>

Kuvassa Euroopan lapsiasiavaltuutetut Helsingin Säätytalolla. Kuva ENOCin nettisivuilta.

Perhehoitohanke sai rahoituksen

Sateenkaariperheet ry käynnistää alkuvuodesta hankkeen nimeltään Väriä perhehoitoon – sateenkaariperheet perhehoitajiksi (2018-2020)

Väriä perhehoitoon -hankkeen tavoitteena on lisätä perhehoitoon pääsevien lasten osuutta lastensuojelussa. Tavoitteeseen pyritään lisäämällä sateenkaari-ihmisten määrää perhehoitajina, esimerkiksi sijaisvanhempina. Sateenkaariperheiden osuus perhehoitajista on Suomessa vielä häviävän pieni moneen muuhun maahan verrattuna. Kuitenkin yli puolet sateenkaari-ihmisistä toivoo voivansa toimia kasvattajina. Samalla perhehoitajista on pulaa. Kyse on siis kohtaanto-ongelmasta, joka hankkeella pyritään ratkaisemaan.

Sateenkaariperheiden toimimiselle perhehoitajina ei ole lainsäädännöllisiä esteitä. Sen sijaan prosessiin sisältyy kokonainen joukko erilaisia, palveluketjuun liittyviä sosiaalisia, rakenteellisia, psykologisia, koulutuksellisia ja asenteellisia kynnyksiä, joita hankkeessa on tarkoitus madaltaa. Kyse on ennen kaikkea vaikuttamis-, tiedottamis- ja koulutustyön hankkeesta, jota hankkeen strategian mukaisesti tehdään yhtä aikaa kaikkien kynnysten osalta, laajan yhteistyöverkoston rintamalla, mukaan lukien lastensuojelun kunnalliset, yksityiset ja järjestötoimijat. Hankkeeseen rekrytoidaan alkuvuodesta työntekijä, jonka tulee tuntea perhehoidon kenttä perusteellisesti.

Koulutushanke oli menestys

Sateenkaariperheiden koulutushankkeen toinen hankekausi oli käynnissä 1.6.2015-30.9.2017 opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamana. Kohderyhmänä toisella hankekaudella olivat erityisesti varhaiskasvatuksessa ja koulussa työskentelevät ammattilaiset. 

Jatkohankkeen aikana tavoitettiin koulutuksilla yli 3000 perheitä kohtaavaa ammattilaista eri puolilla Suomea ja verkossa. Koulutuskysyntä oli ennakoitua paljon suurempaa eri puolilla Suomea, ja siten ammattilaisia on kohdattu suunniteltua huomattavasti enemmän. 

Etenkin kasvatus- ja opetusalan ammattilaisia kouluttavat oppilaitokset sekä varhaiskasvatuksen toimijat ovat tulleet tietoisiksi osaamistarpeestaan sukupuolen, seksuaalisen suuntautumisen ja sateenkaariperheiden moninaisuuden teemoista. Ammattilaisia kouluttavat oppilaitokset näkevät teemat luonnollisena ja tärkeänä osana ammattilaisten koulutusta. Ammattilaisille suunnattuja materiaaleja on tuotettu runsaasti heidän työnsä tueksi. Hankkeen aikana heränneeseen koulutuskysyntään pyritään vastaamaan jatkossa hankkeessa koulutettujen vapaaehtoiskouluttajien avulla. 

Hankkeesta saadun kokemuksen ja palautteen perusteella on kuitenkin selvää, että sateenkaarevien moninaisuusteemojen osalta tukea tarvitaan edelleen runsaasti niin varhaiskasvatussuunnitelman ja opetussuunnitelmien jalkauttamiseen sekä ammattilaisten täydennyskoulutukseen kuin tulevien ammattilaistenkin peruskoulutukseen ja teemojen sisällyttämiseen osaksi ammatillisen koulutuksen opetussuunnitelmia. Lue jatkohankkeen loppuraportti >>


Uutisia lyhyesti

Kansainvälisen sateenkaariperhepäivän upea vuosijulkaisu julkaistu

Kansainvälistä sateenkaariperhepäivää juhlitaan ympäri mailman aina toukokuun ensimmäisenä sunnuntaina. 6.5.2018 tapahtuman teemana on “Children’s rights matter”. Teemapäivän kansainvälinen koordinaatioryhmä, jossa Sateenkaariperheet ry:kin on osallisena, julkaisee vuosittain upea sähköisen julkaisun, jossa on paljon mielenkiintoisia artikkeleita ja tuulahduksia sateenkaariperhepäivän vietosta eri puolilla maailma. Lue julkaisu täällä >>


Nelfan uutiskirje on täynnä asiaa

Sateenkaariperhejärjestöjen eurooppalainen kattojärjestö Nelfa on kehittänyt kuluneen vuoden aikana uutiskirjettään. Se ilmestyy nyt aiempaa useammin ja sisältää valtavat määrät tietoa sateenkaariperheille olennaisista asioista koko Euroopassa ja Euroopan tasolle. Kiinnostuneet voivat tilata 

uutiskirjeen >> sähköpostiinsa.


Hallitukseen kolme uutta jäsentä

Yhdistyksen uusien sääntöjen mukaan hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi vuotta. Joka vuosi puolet hallituksesta on erovuorossa. Tänä vuonna syyskokous valitsi hallitukseen kolme uutta jäsentä: Hanna Ruohonen, Anu Pellinen ja Jenni Kemppi. Lisäksi uudelle kaudelle valittiin Marjukka Irni. Kiitos valituille lupautumisesta vapaaehtoistyöhön lastemme hyvinvoinnin puolesta!

Hallituksessa jatkavat puheenjohtajana Krister Karttunen ja jäseninä Tiia Sudenkaarne, Petri Segerholm, Tiia Kovanen, Anu Kantola ja Markus Oja. Syyskokous kiitti hallituksesta pois jääneitä tehdystä työstä. Kiitokset, kukat ja muumimukit saivat Paula Myöhänen, Sari Kemppinen, Juha-Pekka Hippi ja Emil Hellsten.


Tarkasta väestörekisteritiedot perheen sisäisen adoption jälkeen!

Tietoomme on tullut useita tapauksia, joissa tieto perheen sisäisestä adoptiosta ei ole kulkeutunut käräjäoikeudesta maistraatiin, jolloin tieto adoptiosta on jäänyt merkitsemättä väestötietojärjestelmään. Tässä tapauksessa adoptoineen vanhemman väestörekisteritiedoista ei löydy merkintää lapsesta, eikä lapsen tiedoista löydy merkintää vanhemmasta. Voitte itse tarkastaa väestötietojärjestelmän merkinnät Väestörekisterikeskuksen sähköisestä palvelusta >> Jos merkintä puuttuu, voitte olla yhteydessä maistraattiin ja vaatia rekisterimerkinnän oikaisua. Rekisterimerkinnän puuttuminen vaikeuttaa kaikkea asiointia viranomaisten kanssa, joissa juridisella vanhemmuudella on merkitystä.

Sateenkaarikansan adoptioinfo

Tasa-arvoisen avioliittolain astuminen voimaan mahdollisti samaa sukupuolta oleville pareille hakeutumisen adoptioneuvontaan ja hakemaan vieraan lapsen adoptiota. 

Sateenkaariperheet ry järjesti 11.12. yhteistyössä Adoptioperheet ry:n kanssa sateenkaarikansan adoptioinfon. Tapahtumaan osallistui joukko ihmisiä, jotka saivat rautaisannoksen tietoa adoptioprosessista ja sateenkaari-ihmisten mahdollisuuksista adoptiossa.

Viime aikoina toiveikkuutta sateenkaariadoptoijille on antanut hyvät kokemukset Kolumbiasta, joka on sijoittanut lähiaikoina muutamiakin lapsia samaa sukupuolta olevien perheisiin esimerkiksi Ruotsissa. Myös kotimaisen adoption pitäisi olla mahdollista samaa sukupuolta oleville pareille.

Lisätietoja adoptiosta saa molempien yhdistysten neuvontapalveluista. Järjestämme loppukeväästä myös uuden adoptioinfon sateenkaarikansalaisille. Kolumbian adoptioista Suomessa vastaa Interpedia ry. Interpedia järjestää Kolumbia-infon kohdemaasta kiinnostuneille hakijoille 9.2.2018. Interpedia järjestää säännöllisesti myös yleisiä adoptioinfo-tilaisuuksia.

Oletteko hakeutuneet adoptiohakijoiksi sateenkaariparina?

Yhdistys kerää tietoa sateenkaaripareista, jotka ovat lähteneet adoptioneuvontaan lain mahdollistettua samaa sukupuolta olevien yhteisen adoption maaliskuun alusta. Meitä kiinnostaa kuinka moni pari on lähtenyt selvittämään prosessia, minkä tahojen adoptioneuvontaan olette osallistuneet, minkälaisia kokemuksia teillä on ollut jne. Tietoja käytämme edistääksemme samaa sukupuolta olevien parien sujuvaa osallistumista adoptioprosessiin, yhteistyössä adoptioalan toimijoiden kanssa. Sateenkaariperheet ry on Valviran adoptiolautakunnan jäsen. Yhteydenotot toiminnanjohtaja Juha Jämsälle, juha.jamsa@sateenkaariperheet.fi

NELONEN etsii apilaperhettä suunnittelevia tai toteuttavia perheitä/sinkkuja tv-sarjaan, jossa perheet saavat myös tukea asiantuntijoilta. Rekryilmoitus ja linkki ilmoittautumislomakkeeseen tässä >>Tapahtumauutisia

20-vuotisjuhlat Kaapelilla

Lauantaina 27.10. Helsingin Kaapelitehtaan Puristamo täyttyi lasten naurusta ja iloisesta puheensorinasta. Juhlakansaa viihdytti Musiikkiteatteri Kapsäkin Vahtikoira Veikko, Sateenkaariperheiden pinssitehdas osoittautui hitiksi ja Jenni Peikon ilmapalloeläimiä jonotettiin innolla! Lapset ja muutama aikuinenkin olivat pukeutuneet toinen toistaan upeampiin asuihin, joukosta löytyi noitia, lohikäärmeitä, prinsessoita, kummituksia, Bat Mania, Spidermania ja Stormtrooperia unohtamatta, mahtuipa mukaan yksi ampiainen ja kärpänenkin! Juhlapuheissa muisteltiin 20-vuotista taivalta ja Kaisa Niittynen palkittiin elämäntyöpalkinnolla.

Aivan mahtavat juhlat, lämmin kiitos vielä kaikille osallistuneille!

TransHelsingistä TransTurkuun

Tänä vuonna TransHelsinki ei ollutkaan enää viikon pituinen kulttuuritapahtuma, vaan toimintaa oli pitkin marraskuuta.
Sateenkaariperheet ry järjesti TransHelsingissä sukupuolivähemmistöjen vanhemmuuskeskustelun, perhetapaamisen Duudson Activity Parkiin sekä yhteistyössä muiden järjestöjen kanssa kynttilämuistotilaisuuden vuoden aikana väkivaltaan kuolleelle 350:lle transihmiselle. 

Tapahtumaviikkojen päätteeksi alkoi loppuvuoden kestävä nettiryhmä vanhempana toimiville ja vanhemmuudesta haaveileville transihmisille ja intersukupuolisille. TransHelsingillä on pitkät perinteet, ja nyt myös Turku saa oman tapahtumaviikkonsa, TransTurku 14-17.6.2018.

Parisuhdeviikolla rakennettiin rakkaussuhdetaitoja

Marraskuun lopulla vietettiin valtakunnallista Parisuhdeviikkoa. Perhesuhdekeskus tarjosi sateenkaari-ihmisille mahdollisuuksia mm. pohtia moninaisia rakkaussuhteita chatissa, tarkastella teemaa 'läheisyys, seksuaalisuus ja seksi' sekä rakentaa rakkaussuhdettaan Rakkaussuhdetuokion merkeissä Helsingissä, Turussa ja Oulussa. 

Osallistujien mielestä Rakkaussuhdetuokiossa oli parasta: ”Ohjaajien antama info ja näkökulmat. Se, että sai keskustella oman kumppanin kanssa ohjatusti.” ”Pysähtyä hetkeksi oman rakkaan kanssa rakkauden äärelle, ja huomata, että meillähän menee tosi hyvin!” 
Lue myös Mio Kivelän blogaus seksuaalisuus-luennosta >>

Sateenkaariperheet mukana Mikkeli Pridessa

Mikkelissä järjestettiin ensimmäinen pride-tapahtuma lauantaina 25.11.2017. Ikimuistoiseen kulkueeseen osallistui satoja valoin ja värein koristautuneita ihmisiä. Sateenkaariperheet ry osallistui tapahtumaan näkyvästi. Perjantaina Mikkelissä järjestettiin myös Sateenkaariperheet ry:n syyskokous, joka vahvisti yhdistyksen perhepoliittiset tavoitteet seuraaville neljälle vuodelle.

Mikkelin Pride oli vuoden pimeimpään aikaan, marraskuussa. Isot kaupungit juhlistavat Pride-tapahtumiaan yleensä keskellä valoisinta kesää. Tämä kuvaa monien seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien tuntemuksia ja asemaa myös valtakunnallisesti. Mikkeli Pride halusi tuoda esiin sen, että Suomessa tasa-arvoisten ja yhdenvertaisten oikeuksien toteutumisessa on suuria maantieteellisiä eroja. Mikkeli Priden tarkoituksena oli ylpeänä tuoda valoa ja väriä pimeään. Valo – näkyvyys, kuuluvuuden ja hyväksynnän tunne. Väri – yksilöllisyys, moninaisuus ja yhtenäisyys.

Sateenkaariperheet ry:n Mikkelin alueen paikallistiimi on kouluttanut sote- ja kasvatusalan ammattilaisia ja opiskelijoita sekä järjestänyt neuvontaa perheille, lapsille ja nuorille. Paikallistiimi järjestää tarpeen ja toiveiden mukaan myös tapaamisia ja muuta toimintaa alueen sateenkaariperheille.

Euroopan hlbtiq-järjestöt koolla

ILGA-Euroopan vuosikokouksessa Varsovassa marraskuussa esiteltiin suomalainen tutkimus sateenkaariperheiden lasten hyvinvoinnista, keskusteltiin sijaissynnytyksestä sekä saatiin eväitä intersukupuolisten lasten oikeuksien puolustamiseen ja lapsen oikeuksien sopimuksen toteutumisen raportointiin YK:lle. Suomesta mukana olivat Sateenkaariperheet, Seta, lapsiasiavaltuutettun toimisto ja Vihreät Naiset ry.

Tulevat koulutukset ja tapahtumat

Rakkaussuhdekursseja sateenkaareville paris- ja moniskunnille

Perhesuhdekeskukselta on tulossa useita tapahtumia sateenkaareville paris- ja moniskunnille ensi kevään ja kesän aikana. Lämpimästi tervetuloa mukaan <3

- Rakkaussuhdetuokio Jyväskylässä ti 30.1. klo 17.30-20.30. Lisätiedot ja ilmoittautumiset tämän lomakkeen kautta >>

- Rakkaussuhdetuokio Vaasassa ke 7.2. klo 17.30-20.30. Ilmoittautuminen avataan pian.

- Rikasta minua -viikonloppu Pirkanmaalla 9.-11.2. Lisätiedot ja ilmoittautumiset tämän lomakkeen kautta >>

- Rikasta minua -viikonloppu Oulun seudulla 25.-27.5. Ilmoittautuminen avataan alkuvuodesta.

Kevään ja kesän aikana järjestetään Rakkaussuhdetuokioita lisäksi ainakin Turussa, Tampereella, Oulussa, Kokkolassa ja Helsingissä! Seuraa Perhesuhdekeskuksen tapahtumatiedotusta verkkosivuilla ja Facebookissa!

Koululaisten ja vanhempien viikonloppuleiri

Koululaiset, esikoululaiset mukaan lukien, vanhempineen kokoontuvat keväällä Lahden Hollolaan viettämään mukavaa yhteistä viikonloppua,16.-18.3.2018. Jos perheenne haikailee mukaan pienempiä sisaruksia, otathan yhteyttä vertaistoiminnan koordinaattoriin. Lisätietoja ja ilmoittautumiset täällä>>

Perhevalmennus

Perhevalmennus on tarkoitettu kaikille lasta suunnitteleville ja lasta odottaville sateenkaariperheille. Kurssilla tarjotaan tietoa sateenkaariperheiden perheellistymiseen liittyvistä erityishaasteista, vaihtoehtoisista tavoista saada lapsi, sateenkaariperheiden juridiikasta, oikeudesta perhe-etuuksiin, perheiden kokemuksista perhepalveluissa ja läheisverkostossa sekä sateenkaariparisuhteiden ja -erojen erityispiirteistä. Kurssit ovat maksuttomia, viikonloppukursseilla maksetaan vain ylläpito. Lisätietoja valmennuksesta täällä >>

Helsingin iltakurssit 

Helsingin iltakurssi järjestetään viitenä peräkkäisenä tiistai-iltana yhdistyksen toimistolla Kurvissa, osoitteessa Hämeentie 29, 7.krs,  kello 17.30-20.30. Kevään kurssi on 6.3.-3.4.2018. Ilmoittautumiset hyväksytään tulojärjestyksessä. Kurssille otetaan maksimissaan 40 henkeä. Kurssi on maksuton! Lisätietoja ja ilmoittautumiset täällä>>
Syksyllä myös kurssi Helsingissä 11.9.-9.10. viitenä peräkkäisenä tiistai-iltana. Sinne ilmoittautuminen avataan keväällä 2018.


Perhevalmennusviikonloppu 26.-28.10.2018 Lahden Nastolassa

Syksyisin perhevalmennus järjestetään viikonloppukurssina, jotta kaikkialta Suomesta olisi mahdollista osallistua.
Lisätietoja ja ilmoittautumiset täällä>>

Eronneille vanhemmille oma kurssi 22.1.2018

Vanhemman Neuvo on kurssi eronneille sateenkaariperheellisille. Kurssi on osallistujille maksuton. Ammatillisesti ohjattu ryhmä kokoontuu Helsingissä kahdeksana iltana. Ryhmä aloittaa ma 22.1. kello 17.30-20.30. Ryhmä keskenään sopii käydäänkö kahdeksan kertaa peräkkäisten viikkojen maanantaisin vai pidetäänkö taukoa esim. hiihtoloman tai ryhmäläisten muiden esteiden vuoksi. Tarvittaessa lastenhoito yhdistyksen puolesta.
Vanhemman Neuvo -kurssilla keskitytään lapseen ja vanhemmuuteen eron jälkeen. Kurssi on tarkoitettu hlbtiq-vanhemmille, jotka ovat eronneet tai eroamassa puolisostaan. Vanhemmuuden jakaminen jatkuu eron jälkeenkin, joten ryhmä voi olla ajankohtainen vaikka erosta olisikin jo pidempi aika.

Ryhmä kokoontuu yhdistyksen toimitiloissa Kurvissa. Kurssin vetää Ensi- ja turvakotien liiton Vanhemman Neuvo -koulutuksen saanut Ritva-Liisa Reinold, joka on koulutukseltaan seksuaali- ja pariterapeutti, opiskellut traumaterapiaa ja toiminut aiemmin Transtukipisteen perhetyön koordinaattorina.

Kurssille mahtuu kahdeksan osallistujaa. Osallistujat haastatellaan ennen kurssin alkamista. Jos sattuu niin, että ex-puolisot ilmoittautuvat samalle kurssille, lähtökohtaisesti ensimmäiseksi ilmoittautuneella on etuoikeus osallistumiseen. Lisätiedot ja ilmoittautumiset: ritva-liisa.reinold@luukku.com.

Vanhempien vapaa viikonloppu 2.-4.2.2018

Aikuisten vertaistuellinen mökkiviikonloppu 2.-4.2.2018 Nokialla. Leiripaikkaan pääset tutustumaan täällä>>. Leirimaksu 80 €/osallistuja, vastineeksi saa viikonlopun majoituksen omilla liinavaatteilla sekä talkoilla tehdyn ruuan. Leiri alkaa perjantaina päivällisellä ja loppuu sunnuntaina lounaaseen ja loppusiivoukseen.

Ilmoittaudu mahdollisimman pian lähettämällä sähköposti osoitteeseen tampere@sateenkaariperheet.fi ja kerro seuraavat asiat: Ilmoittajan nimi ja yhteystiedot laskutusta ja postia varten, muiden samasta perheestä osallistuvien nimet, allergiat ja erityisruokavaliot.

Leiripaikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Paikkoja on 12 hengelle. Varausmaksu 30 €/perhe, minkä maksamisen jälkeen leiripaikka on vasta varmistettu. Varausmaksua ei palauteta. Varauslasku lähetetään sähköpostiin muutaman viikon sisällä ilmoittautumisesta. Varausmaksun maksamatta jättäminen ei ole ilmoittautumisen peruuttaminen, vaan perumisesta on aina ilmoitettava erikseen.

Vanhemmat yhdessä vaeltamaan syksyllä 2018

Su-ke 2.-5.9. 2018 sateenkariperheiden vanhemmat ystävineen valtaavat Hetta-Pallaksen. Kolmessa vuorokaudessa keskellä alkavaa ruskaa. Kaksi tunturia, kolme autiotupaa, sauna, veneretki, nuotiohetkiä... Päivässä vaelletaan n. 15km.

Hinta 70e/hlö sisältää yöpymiset, kuljetukset Hetta-Pallaksen alueella autolla ja veneellä sekä saunan. Matkat paikanpäälle voidaan pyrkiä järjestämään kimppakyydeillä, jolloin matkakulut jäävät mahdollisimman pieniksi. Ilmoittaudu mukaan täällä>>

Suurin osa toiminnasta on paikallistiimien
eri paikkakunnilla toteuttamaa: 

Uutiskirjeen lopussa kaikki paikallistoiminnan tapahtumat!

Tapahtumakalenteri 2018

2.-4.2. Vanhempien vapaa viikonloppu Nokialla
16.-18.3. Koululaisten ja vanhempien leiri Hollolassa
23.-25.3. Paikallistiimien kehittämispäivät Helsingissä
24.3. Kevätkokous Helsingissä
5.-8.7. Kesän perheleiri Kotkassa
2.-5.9. Aikuisten vaellus Hetta-Pallaksella

Sateenkaariperheet ry:n ajantasaisen tapahtumakalenterin, joka sisältää myös paikalliset tapahtumat, löydät nettisivuilta tai tästä linkistä >> 

Vertaistoiminta netissä - Perheaikaa.fi

Sateenkaariperheiden neuvonta- ja aihe vapaa -chatit:

ti 16.1. klo 12.00-13.30
ti 13.2. klo 12.00-13.30
ti 20.3. klo 12.00-13.30
ti 17.4. klo 12.00-13.30


Nettiluennot: 

2017 aikana pidetyt luennot löytyvät sivuilta tallenteena

täältä >>

1. Suomalaisten sateenkaariperheiden lasten ja nuorten koulukokemukset
2. Eläminen suomalaisessa sateenkaariperheessä: lasten ja nuorten kokemukset
3. Saariperheen lapsi aloittaa päivähoidon

4. Päivähoito ja sateenkaariperhe - luento varhaiskasvatuksen ammattilaisille

Toiveita chattien, luentojen ja suljettujen ryhmien aiheiksi voi lähettää vertaistoiminnan koordinaattorille tai kirjoittaa keskustelufoorumille. Lisätietoa yhdistyksen Perheaikaa.fi-toiminnasta myös kotisivuilla >>

Perheaikaa.fi-palvelussa on myös sateenkaariperheiden keskustelualue. Sateenkaariperheteemaisen keskustelualueen löydät toiseksi viimeisenä sivun alalaidasta Lapsi perheessä -alueelta.

Sateenkaariperheiden neuvontapalvelu

HUOM! NEUVONTAPALVELUT OVAT TAUOLLA 20.12.-7.1.

PUHELIN
050-321 0048 kaksi kertaa viikossa soittoaikoina, jotka ovat:

tiistaisin kello 12-13
torstaisin kello 9-10


SÄHKÖPOSTI

Kysymyksiä voi lähettää sähköpostitse info@sateenkaariperheet.fi. Sähköposteihin vastataan yleensä kahden arkipäivän kuluessa. Jos vastausta ei kuulu, voit lähettää kyselyä tuliko viesti perille. 


CHAT
Neuvontapalveluihin kuuluu myös kysy sateenkaariperheasiantuntijalta -chat. Reaaliajassa toimiva chat löytyy Väestöliiton Perheaikaa-sivustolta www.perheaikaa.fi. Chatiin voi tulla keskustelemaan ja esittämään kysymyksiään. Chatissa kirjoittaessa kannattaa huomioida, että muut chatissa olijat näkevät keskustelun. Muuten neuvontapalvelu on luottamuksellista eikä kysymyksiä tai muita tietoja rekisteröidä millään tavalla.


2018 alkuvuoden chat-ajat
ti 16.1. klo 12.00-13.30
ti 13.2. klo 12.00-13.30
ti 20.3. klo 12.00-13.30
ti 17.4. klo 12.00-13.30

PERHESUHDEKESKUKSEN PUHELINPALVELU

Perhesuhdekeskuksen puhelinpalvelusta saat tukea perhesuhteesi haastavaan tilanteeseen. Olitpa itse sateenkaari-ihminen tai sateenkaari-ihmisen puoliso,
vanhempi, lapsi, sisarus tai
muu läheinen, voit olla yhteydessä perhetyöntekijään.

Palvelu on auki:
maanantaisin klo 15-17 ja
perjantaisin klo 8-10
numerossa 050 444 4446.
Ota rohkeasti yhteyttä!


Perhesuhdekeskuksen puhelinpalvelu on joulutauolla 25.12.-7.1.


Sinuiksi-palvelun puhelinpäivystys on auki myös joulun aikaan maanantaisin ja torstaisin klo 19-21 numerossa 044 3002355.

Muista myös Sinuiksi -neuvontapalvelu

Sinuiksi-chattien tavoitteena on auttaa ihmisiä tulemaan sinuiksi seksuaalisen suuntautumisensa ja sukupuoli-identiteettinsä kanssa.


Katso myös muut neuvontapalvelut www.sinuiksi.fi

Haastattelu- ja osallistumispyynnöt

MLL etsii sateenkaariperhettä

Täydennämme Mannerheimin Lastensuojeluliiton kuvamaailmaa ja etsimme sateenkaariperhettä kuvattavaksi arkisissa kotiaskareissa. Kuvat tulevat kuvittamaan verkko- sekä painojulkaisujemme ilmettä, eikä minkäänlaisia syventäviä tausta- tai henkilötietoja ole kuvien yhteydessä tarvetta antaa. Kuvattava perhe saa kiitokseksi ilmaisen vierailun Sea Lifeen Helsingissä. Vastaan mielellään kysymyksiin! Yt, Maria Gnosspelius, viestintäpäällikkö, MLL (0503256126)


NELONEN etsii apilaperhettä suunnittelevia tai toteuttavia perheitä/sinkkuja tv-sarjaan, jossa perheet saavat myös tukea asiantuntijoilta. Rekryilmoitus ja linkki ilmoittautumislomakkeeseen tässä >>

Yhteistyökumppanit tiedottavat

Ei ilmoituksia

Tykkää meistä - pysyt ajan tasalla!

Sateenkaariperheillä on yli 4000 tykkääjää Facebookissa

Käy tutustumassa yhdistyksen Facebook-sivuun: säännöllisesti uusia uutisia, tapahtumia, tutkimuksia ja sateenkaariperheaiheisia videoita! 'Tykkää' meistä, niin saat ajantasaista tietoa helposti uutisvirtaasi.

Tykkää Sateenkaariperheistä>>
Tykkää Perhesuhdekeskuksesta>>

Tykkää Sateenkaaripareista>>
Tykkää Monimuotoisista perheistä>>
Tykkää Nelfasta>> 

Sateenkaariperheet  myös Twitterissä>>

Voit seurata tilimme kautta järjestön kuulumisia ja saat vinkkejä sateenkaariperheitä koskeviin juttuihin netissä. Twiittejä sateenkaariperheistä löytyy myös aihetunnisteella #sateenkaariperhe.

Paikalliset tapahtumat

Paikallistiimiläisten kehittämispäivät keväällä!
Tällä kertaa vapaaehtoisille tarjotaan koulutusta, virkistäytymistä ja toiminnan kehittämistä perjantaista sunnuntaihin 23.-25.3.2018 Helsingissä.
Laitathan päivämäärät muistiin!


UUTTA

Kokkolassa alkaa toiminta!


Paikallistiimin tarvitsemat ohjeistukset ja lomakkeet löytyvät nyt helposti

kotisivuiltamme>>

Sateenkaariperheet ry:n ajantasaisen tapahtumakalenterin löydät tästä linkistä>>

Helsinki: helsinki@sateenkaariperheet.fi
Joensuu: info@sateenkaariperheet.fi
Jyväskylä: jyvaskyla@sateenkaariperheet.fi
Kokkola: kokkola@sateenkaariperheet.f
Kuopio: kuopio@sateenkaariperheet.fi
Kymenlaakso:kymenlaakso@sateenkaariperheet.fi
Lahti: info@sateenkaariperheet.fi
Lappeenranta: info@sateenkaariperheet.fi
Mikkeli: mikkeli@sateenkaariperheet.fi
Oulu: oulu@sateenkaariperheet.fi
Pori: pori@sateenkaariperheet.fi
Rovaniemi: rovaniemi@sateenkaariperheet.fi
Seinäjoki: seinajoki@sateenkaariperheet.fi
Tampere: tampere@sateenkaariperheet.fi
Turku: turku@sateenkaariperheet.fi

HELSINKI​

Paikallistiimi: Essi, Johanna, Kirsi, Maria x 2, Minna, Riina, Saara, Sonja ja Verna sekä koululaisasioissa Arhi, helsinki@sateenkaariperheet.fi
Paikallistiimin tavoittaa perhetapaamisten ja perhekahvilan aikana numerosta 050-4406517.

Kaikki kokoontumiset, retket ja muu paikallistiimin toiminta järjestetään vapaaehtoisvoimin - olisiko sinulla kiinnostusta osallistua järjestelyihin? Tiimissä on mukavaa suunnitella ja järjestää toimintaa. Kaikenlainen osaaminen on tervetullutta ja osallistumalla järjestelyihin pääset vaikuttamaan toiminnan sisältöihin! Ota rohkeasti yhteyttä tiimiin sähköpostitse helsinki@sateenkaariperheet.fi tai vertaistoiminnan koordinaattoriin Kaisaan.

PERHEKAHVILA  

tiistaiaamuisin klo 10–12 
MUTTA EI 26.12.
Kurvissa (Hämeentie 29, 7. krs).
Perhekahvila on mukavaa yhdessäoloa, juttelua, kahvittelua ja lasten vapaata leikkiä. Yhdistys tarjoaa kahvia, teetä, mehua ja keksiä. Rattaat saa toimistoon sisälle. Hoitopöytä, potta, mikro, syöttötuoleja, leikkihuone yms. löytyy. *Avoimet ovet eli tervetuloa niin uudet kuin vanhatkin!*
HUOM! ei perhekahvilaa 26.12.

JOULUKONSERTTI
Mennäään yhdessä joulukonserttiin la 16.12. klo 15 Kanneltalolle
Muutama lippu on vielä vapaana.
 Liput jäsenille 4€ (norm. 10€) ja ei-jäsenille 8€, alle 1v ilmaiseksi. Ilmoittaudu pian mukaan pksperheet@gmail.com. Laita otsikkokenttään ”Tonttula”. 

Joulupukilla meinaa tulla stressi! Kiirettä piisaa ennen aattoa niin paljon, että apujoukkoja tarvitaan!

Neuvokkaat Tuttiorkesterin tontut laittavat hihat heilumaan, jotta lasten toiveet ja paketit saadaan järjestykseen. Laulun ja leikin voimalla Tonttulaan saadaan joulumieli jokaiselle! Kesto 50 min

Lisätietoja Täällä>>


PERHETAPAAMISET
Kaikille suunnatut perhetapaamiset jatkuvat syksyllä 2018 yhdistyksen toimitiloissa Kurvissa ja Leikkipuisto Linjassa. Päivämäärät ilmoitetaan myöhemmin.ALKUTAIPALE-ILLAT
Alkutaipale-illat on tarkoitettu sateenkaariperheestä haaveileville, perhettä suunnitteleville tai perheen jo perustaneille. Juttelemme yhteisistä asioista ja tutustumme toisiimme. Olet tervetullut mukaan olit/te sitten aivan alkutaipaleella perhesuunnitelmissasi/nne tai jo pidemmälle ehtinyt/neet. Alkutaipale-illat ovat kaikille avoimia, eli voit osallistua tapaamisiin milloin haluat. Tapaamispaikkana Sateenkaariperheiden toimisto Kurvissa, Hämeentie 29, 7krs, ellei muuta ilmoiteta. Yhteydenotot ja kyselyt: info@sateenkaariperheet.fi.

Alkutaipaleen omaan salaiseen facebook-ryhmään pääset tulemalla Alkutaipale-tapaamiseen. Ohjeet liittymiseen saat paikan päällä. Seuraavat tapaaminen ti 19.12.  klo 17-19.

KOULULAISTEN TOIMINTA
Koululaiset tekevät retken Vantaan Megazoneen joulun välipäivinä. Seuraa kalenteria ja fb-tiedostusta.

SUKUPUOLTAAN POHTIVIEN LASTEN PERHEIDEN TAPAAMISET

Onko lapsesi päiväkoti- tai kouluiässä ja miettii sukupuoltaan? Transtukipiste ja Sateenkaariperheet ry järjestävät yhteistyössä sukupuoleltaan erityislaatuisten lasten vertaistapaamisia keväällä kello 11-13.30 la 3.2., su 4.3. ja la 7.4..

Tapaaminen on Sateenkaariperheiden tiloissa osoitteessa Hämeentie 29, 7. kerros.  

EROTOIMINTA

Vanhemman neuvo -ryhmä eronneille lapsiperheellisille alkaa 22.1.2018. Ilmoittaudu mukaan NYT. Ryhmä käsittää kahdeksan kertaa, ja on osallistujille ilmainen. Tarvittaessa järjestetään lastenhoito. Sateenkaariperheiden Vanhemman neuvo-kursseihin erikoistunut Ritva-Liisa Reinold. Katso lisätietoja ja ilmoittautumisohjeet uutiskirjeestä kohdasta "Tulevat kurssit ja tapahtumat"

RETKI HOPLOPIIN
Joulunalusilta Konalan uudistetussa HopLopissa ke 20.12. Saapua voi klo 16 alkaen.
Kaikenikäisten lasten ja nuorten perheet kokoontuvat jälleen kauppakeskus Ristikossa sijaistevaan sisähuvipuistoon. Huimala muutettiin HopLopiksi ja avautuu uudistettuna päivää ennen tapaamistamme. Omavastuuhinta 3e/lapsi, aikuiste ja alle 1v 0e.  Kauppakeskus Ristikko, Ajomiehentie 1. Ilmoittaudu mukaan info@sateenkaariperheet.fi

MISTÄ LISÄTIETOA?

Avoin Facebook-ryhmä: tiedotukseen painottuva sivusto Pääkaupunkiseudun sateenkaariperheet, seuraa tykkäämällä sivusta täällä >>

Facebook-ryhmä: luottamukselliselle keskustelulle (Pääkaupunkiseudun sateenkaariperheet), liity ryhmään laittamalla vertaistoiminnan koordinaattorille sähköpostia ja pyydä liittämään sinut ryhmään.

Sähköpostilista: liittyminen viestillä osoitteeseen helsinki@sateenkaariperheet.fi

JYVÄSKYLÄ

Paikallistiimi: Mervi, jyvaskyla@sateenkaariperheet.fi 

Perhetapaamiset tulevat jatkumaan joka toinen kuukausi. Perhesähly jää toistaiseksi tauolle. Laskiaissunnuntaina pulkkaillaan Hiihtomaassa. Lisäksi järjestämme lasketteluretken sekä hyvinvointipäivän. Näistä kaikista päivämäärät tarkentuvat vuoden alussa. MISTÄ LISÄTIETOA?
Sähköpostilista
: liittyminen viestillä osoitteeseen jyvaskyla@sateenkaariperheet.fi.
Avoin Facebook ryhmä:
tiedotukseen painottuva sivusto Jyväskylän seudun sateenkaariperheet, seuraa tykkäämällä sivusta täällä >>
Suljettu Facebook-ryhmä:
luottamukselliselle keskustelulle Sateenkaariperheet Jyväskylä, liity ryhmään laittamalla pyyntö ylläpitäjälle täällä>>

KOKKOLA

Paikallistiimi: Elina, Laura ja Maria, kokkola@sateenkaariperheet.fi

Kokkolassa käynnistellään sateenkaariperhetoimintaa. 
Facebook-ryhmään liittymällä pysyt parhaiten ajan tasalla. Kokkolan sateenkaariperheet -ryhmän löydät täältä>>

KYMENLAAKSO/KOTKA

Paikallistiimi: Veera ja Petri, kymenlaakso@sateenkaariperheet.fi.

Jos haluat liittyä Kymenlaakson sateenkaariperheiden Facebook-ryhmään, jossa tapaamisista sovitaan, laita sähköpostia osoitteeseen paikallistiimille.

LAHTI

Jos Lahden suunnan ihmiset ovat tulevaisuudessa kiinnostuneita järjestämään tapaamisia, voivat he ottaa yhteyttä vertaistoiminnan koordinaattoriin. Lahden alueen sateenkaariperheet -nimisessä suljetusssa facebook-ryhmässä pääsee kontaktiin alueen muiden perheiden kanssa. Ryhmän löydät täältä>>

MIKKELI

Yhteyshenkilö: mikkeli@sateenkaariperheet.fi
Mikkelissä tavataan perheiden kotona. Lisätietoa yhteyshenkilöltä.

OULU

Paikallistiimi: Suvi, oulu@sateenkaariperheet.fi

Sateenkaariperhetapaamiset jatkuvat lähes jouluun asti 
Vihreän talon avoimessa päiväkodissa. Loppuvuoden aikana tavataan kerran kuussa seuraavina sunnuntaina:17.12. Tapaamispaikan osoite on Uusikatu 27 ja tapaamisaika klo 14.30-17. Tuolla välillä saa tulla paikalle, miten teidän perheelle parhaiten sopii. Tapaamiset ovat vapaamuotoisia ja eivätkä vaadi ennakkoilmoittautumista. Jos on jotain erityistä tiedossa tapaamisiin liittyen, niin ilmoitamme tästä sähköpostilistalle. Tarjoilut nyyttärimeiningillä. Lämpimästi tervetuloa mukaan toimintaan!

Jos haluat liittyä maililistalle se onnistuu laittamalla viestiä osoitteeseen oulu@sateenkaariperheet.fi.

PORI

Paikallistiimi: Elina, Johanna, Katri ja Mari, pori@sateenkaariperheet.fi

Tapaamisiin ovat tervetulleita kaikki perheelliset ja perheestä haaveilevat.

Joulukuun ensimmäisenä sunnuntaina Porin sateenkaariperheet kävivät tapaamassa joulua odottavia eläimiä kotieläinpuisto MiniMuuMaan pikkujouluissa. Pienten ja isompien eläinystävien lisäksi pikkujouluissa tavattiin myös itse joulupukki. 
(liitteenä kuva, kuvannut Katri Plaami)

Porissa tapaamiset jatkuvat myös ensi vuonna kerran kuussa aina maanantai-iltaisin klo 17.30-19. Kevään ensimmäiset tapaamiset ovat 8. tammikuuta, 5. helmikuuta ja 5. maaliskuuta. Tapaamiset järjestetään Lapsis ry:n tiloissa Lintulassa, osoitteessa Rautatienpuistokatu 6A, Pori. Ilmaisia parkkipaikkoja on kadun varressa ja etuovesta pääsee sisään summeria soittamalla.

Tapaamisiin ovat tervetulleita sekä perheelliset, että perheestä vielä haaveilevat. Ohjelmassa on kahvittelua ja vapaata leikkiä. Kaikista tapaamisista ja tapahtumista saa lisätietoja Facebook-sivuiltamme.

Tammikuun tapaamiseen osallistuu myös kantovälinetukihenkilö joka auttaa ja opastaa halukkaita kantovälineiden käytössä. Voit ottaa mukaan oman kantovälineen tai kokeilla Lapsis ry:n kantovälinevuokraamon liinoja ja reppuja. 


Jos olet kiinnostunut liittymään sähköpostilistallemme tai salaiseen Facebookin keskusteluryhmään, laita meille viestiä joko sähköpostilla pori@sateenkaariperheet.fi tai Facebookissa. Kaikkiin tapaamisiin ovat tervetulleita sekä perheelliset että perheestä haaveilevat.

ROVANIEMI

Lapin sateenkaariperheet kokoontuivat syksyn ajan Rovaniemellä MLL:n tiloissa kerran kuukaudessa. Osallistujamäärän niukkuuden takia paikkakunnalla siirrytään jälleen epäsäännöllisempään tapaamismalliin.  Lisätietoja, päivät ja osoitteen saat sähköpostilla, rovaniemi@sateenkaariperheet.fi.

Rovaniemellä suunnitellaan uutta toimintaa kovalla vauhdilla, mm. omaa leiriä. Jos et ole velä mukana toiminnassa, ota yhteyttä rovaniemi@sateenkaariperheet.fi.

Pohjois-Suomen sateenkaariperheille on oma facebook-ryhmä Sateenkaariperheet Lapissa. Liity mukaan täällä >>

SEINÄJOKI

Paikallistiimi: Maria ja Karoliina, seinajoki@sateenkaariperheet.fi

Seinäjoen tapaamisista tiedotamme Seinäjoen Sateenkaariperheiden omassa facebook-ryhmässä, jonne pääset lähettämällä sähköpostia osoitteeseen seinajoki@sateenkaariperheet.fi.

PS. Etsimme lisävoimia paikallistiimii, se voit olla juuri sinä! Jos haluat tulla mukaan ideoimaan ja järjestämään tapaamisiamme, niin otathan yhteyttä!

TAMPERE

Paikallistiimi: Sini, Marjut, Johanna x 2, Sari ja Laura, tampere@sateenkaariperheet.fi


Pienten tapaamiset ja koululaisten toiminta ovat jääneet joulutauolle. Toiminta jatkuu jälleen alkuvuonna 2018.

 

13.12 klo 17.30-19 Simpukan tiloissa (Verstaankatu 5 A LH 3) Alkutaivaltatapaaminen pikkujouluhengessä. Alkutaival on vapaamuotoinen tapaaminen vanhemmuuden alkuvaiheilla oleville. Olitpa sitten lasta odottava, yrittävä tai perheestä haaveileva niin tämä tilaisuus on juuri sinulle. Luvassa rentoa jutustelua, olemista ja kahvittelua! Vietetään hetki pikkujoulufiiliksissä ennen joulukiireitä.

 

Perhetapaaminen Sorin sirkuksessa 16.12. Valitettavasti kaikki liput on jo varattu. Peruutuspaikkoja voit tiedustella sähköpostitse.

Vanhempien vapaa viikonloppu

Aikuisten vertaistuellinen mökkiviikonloppu 2.-4.2.2018 Nokialla.
Leiripaikkaan pääset tutustumaan täällä>>. Leirimaksu 80 €/osallistuja, vastineeksi saa viikonlopun majoituksen omilla liinavaatteilla sekä talkoilla tehdyn ruuan. Leiri alkaa perjantaina päivällisellä ja loppuu sunnuntaina lounaaseen ja loppusiivoukseen.
Ilmoittautumisohjeet aiempana kohdassa "Tulevat tapahtumat ja koulutukset"


Lisätietoa toiminnasta ja mm. face-ryhmään liittymisestä saat osoitteesta  tampere@sateenkaariperheet.fi. Uudet perheet ovat lämpimästi tervetulleita, kaikilla meillä on joskus ollut ensimmäinen kerta sateenkaari-perhetapaamisessa, rohkeasti mukaan!

TURKU

Paikallistiimi: Tanja, Tiia, Minna ja Marjukka, turku@sateenkaariperheet.fi


Turun seudun sateenkaariperheiden tapaamiset Turun Tyttöjen talolla,
osoite Yliopistonkatu 26 B, 2.krs, ellei toisin mainita.

Perhetapaaminen su 21.1. klo 15-17 

Yhden vanhemman sateenkaariperheiden tapaaminen su 28.1. klo 14-17.


Seuraa ilmoittelua FB:ssa ja sähköpostilistalla (voit ilmoittautua listalle osoitteessa turku@sateenkaariperheet.fi). Lämpimästi tervetuloa uudet ja vanhat!


Voit ilmoittautua mukaan sähköpostilistallemme osoitteeseen turku@sateenkaariperheet.fi. Voit myös liittyä suljettuun Fb-­keskusteluryhmäämme, täällä>> sekä seurata tiedotusta julkisella Facebook-sivullamme, täällä>>

Sateenkaariperheet ry
Hämeentie 29, 00500 Helsinki 


www.sateenkaariperheet.fi
info@sateenkaariperheet.fi

Toiminnanjohtaja
Juha Jämsä
juha.jamsa@sateenkaariperheet.fi
044 997 1956

Järjestösihteeri
Laura Valoma
laura.valoma@sateenkaariperheet.fi
050 525 7999

Vertaistoiminnan koordinaattori
Kaisa Niittynen
kaisa.niittynen@sateenkaariperheet.fi
050 321 7976​

Tutkija
Kia Aarnio
kia.aarnio@sateenkaariperheet.fi
050 542 1001

Puheenjohtaja
Krister Karttunen 

puheenjohtaja@sateenkaariperheet.fi

050 513 7765

Perhesuhdekeskus

Projektipäällikkö
Sanna Nevala
sanna.nevala@perhesuhdekeskus.fi
050 410 6772

Perhetyöntekijä
Terhi Väisänen
terhi.vaisanen@perhesuhdekeskus.fi
050 431 4600

Kaikkien perheiden Suomi -hanke

Projektipäällikkö
Anna Moring
anna.moring@monimuotoisetperheet.fi
050 375 0832

Suunnittelija
Jenni Kerppola-Pesu
jenni.kerppola-pesu@monimuotoisetperheet.fi
050 375 0831

Neuvontapalvelu
Puhelimitse 050 321 0048 tiistaisin kello 12-13 ja torstaisin kello 9-10
sekä sähköpostitse info@sateenkaariperheet.fi. Sähköposteihin pyritään vastaamaan kahden arkipäivän kuluessa. Katso myös neuvonta-chat-ajat muualta tästä kirjeessä.

info@sateenkaariperheet.fi
Yleisestä info-osoitteesta voit kysellä meiltä mm. tapaamisista, koulutuksesta, tilata materiaalia tai kysyä neuvoa tai apua ongelmatilanteissa.

jasenet@sateenkaariperheet.fi
Jos sinulla on mitä tahansa jäsenyyteen liittyviä kysymyksiä, voit lähettää postia tähän osoitteeseen. Ilmoita tähän myös mahdolliset muuttuneet jäsentietosi (esim. uusi osoite, muutokset perheessä tms.) niin päivitämme tietosi. Jos et ole vielä jäsen ja haluat liittyä, voit tehdä sen Liittyminen jäseneksi-sivulla josta löydät myös lisätietoa jäsenasioihin liittyen.

webmaster@sateenkaariperheet.fi
Jos sinulla on jotakin yhdistyksen www-sivuihin liittyviä kysymyksiä, palautetta tai kommentteja, voit lähettää ne osoitteeseen webmaster@sateenkaariperheet.fi

Hallitus
Sateenkaariperheet ry:n hallitus vuonna 2017

Krister Karttunen, Helsinki (puheenjohtaja)
Tiia Kovanen, Vantaa (varapuheenjohtaja)
Marjukka Irni, Turku
Paula Myöhänen, Mikkeli
Juha-Pekka Hippi, Helsinki
Petri Segerholm, Kotka
Anu Kantola, Vantaa
Tiia Sudenkaarne, Turku
Emil Hellsten, Helsinki
Sari Kemppinen, Helsinki (varajäsen)
Markus Oja, Lempäälä (varajäsen)

Terveisesi yhdistyksen työntekijöille ja hallitukselle

Lähetä vastauksesi kirjeessä mahdollisesti oleviin kysymyksiin alla olevalla painikkeella

0%