Med den här enkäten samlar Trafikskyddet in information, önskemål och erfarenheter om trafikfostran i skolor och läroinrättningar av dem som arbetar som lärare.

 

Trafikskyddet lottar ut 10 st. biobiljettpaket (2 biljetter/paket) bland alla dem som har deltagit i förfrågan som kartlägger trafikfostran och som har lämnat sin kontaktinformation. Du kan delta i utlottningen genom att meddela din e-postadress i fältet i slutet av blanketten.

Var arbetar du som lärare?

(du kan välja flera alternativ)

Hurdan trafikfostran genomför du i ditt arbete? 

(du kan välja flera alternativ)

Vilket aktuellt tema inom trafikfostran önskar du få stöd för? Berätta också vilket slag av stöd du saknar?

Vilka teman eller innehåll i anslutning till trafikfostran anser du vara de viktigaste? (du kan välja flera) 

Vilka inlärningsmaterial använder du för trafikfostran? 

Du kan välja flera.

Har du bekantat dig med Trafikskyddets webbsidor avsedda för lärare på adressen www.liikenneturva.fi/sv/larare

Hurdant material skulle du vilja ha om trafikfostran? 

Vilka teman och handlingssätt intresserar särskilt?

I vilket format önskar du få undervisningsmaterialet?

Vad anser du om följande påståenden om trafikfostran?


1= helt av annan åsikt

5=helt av samma åsikt
annan åsikt 
samma åsikt

1
2
3
4

5
Jag tycker det är lätt att genomföra trafikfostran.*

1= helt av annan åsikt

5=helt av samma åsikt
Jag tycker det är lätt att genomföra trafikfostran.*
annan åsikt 

samma åsikt
Jag tror att det är möjligt att påverka elevernas trafikbeteende genom trafikfostran.*

1= helt av annan åsikt

5=helt av samma åsikt
Jag tror att det är möjligt att påverka elevernas trafikbeteende genom trafikfostran.*
annan åsikt 

samma åsikt
Syftena med trafikfostran är oklara.*

1= helt av annan åsikt

5=helt av samma åsikt
Syftena med trafikfostran är oklara.*
annan åsikt 

samma åsikt
Jag skulle vilja undervisa mer trafikfostran.*

1= helt av annan åsikt

5=helt av samma åsikt
Jag skulle vilja undervisa mer trafikfostran.*
annan åsikt 

samma åsikt
Det finns fungerande material för trafikfostran.*

1= helt av annan åsikt

5=helt av samma åsikt
Det finns fungerande material för trafikfostran.*
annan åsikt 

samma åsikt
Trafikfostran är mera hemmets sak än skolans.*

1= helt av annan åsikt

5=helt av samma åsikt
Trafikfostran är mera hemmets sak än skolans.*
annan åsikt 

samma åsikt
Jag samarbetar med föräldrarna när det gäller trafikfostran.*

1= helt av annan åsikt

5=helt av samma åsikt
Jag samarbetar med föräldrarna när det gäller trafikfostran.*
annan åsikt 

samma åsikt
Trafikfostran hör inte till min arbetsbeskrivning som lärare.*

1= helt av annan åsikt

5=helt av samma åsikt
Trafikfostran hör inte till min arbetsbeskrivning som lärare.*
annan åsikt 

samma åsikt
Mina egna kunskaper räcker till för att förmedla trafikfostran.*

1= helt av annan åsikt

5=helt av samma åsikt
Mina egna kunskaper räcker till för att förmedla trafikfostran.*
annan åsikt 

samma åsikt
Vi har talat om trafikfostran tillsammans med personalen vid läroinrättningen.*

1= helt av annan åsikt

5=helt av samma åsikt
Vi har talat om trafikfostran tillsammans med personalen vid läroinrättningen.*
annan åsikt 

samma åsikt
Personalen tillämpar gemensamt överenskomna handlingssätt i fråga om trygga rutiner i trafiken (t.ex. användning av cykelhjälm på skolans utfärder eller på gymnastiklektionerna osv.).*

1= helt av annan åsikt

5=helt av samma åsikt
Personalen tillämpar gemensamt överenskomna handlingssätt i fråga om trygga rutiner i trafiken (t.ex. användning av cykelhjälm på skolans utfärder eller på gymnastiklektionerna osv.).*
annan åsikt 

samma åsikt
Trafikfostran bedrivs systematiskt och långsiktigt ivår läroinrättning. *

1= helt av annan åsikt

5=helt av samma åsikt
Trafikfostran bedrivs systematiskt och långsiktigt ivår läroinrättning. *
annan åsikt 

samma åsikt
Läroinrättningens ledning stöder trafikfostran.*

1= helt av annan åsikt

5=helt av samma åsikt
Läroinrättningens ledning stöder trafikfostran.*
annan åsikt 

samma åsikt
Vi samarbetar med olika aktörer gällande trafikfostran.*

1= helt av annan åsikt

5=helt av samma åsikt
Vi samarbetar med olika aktörer gällande trafikfostran.*
annan åsikt 

samma åsikt
Eleverna deltar i planeringen och genomförandet av temadagar eller undervisning gällande trafikfostran.*

1= helt av annan åsikt

5=helt av samma åsikt
Eleverna deltar i planeringen och genomförandet av temadagar eller undervisning gällande trafikfostran.*
annan åsikt 

samma åsikt
Jag känner till vad som ingår i grunderna för den nationella läroplanen om trafikfostran.*

1= helt av annan åsikt

5=helt av samma åsikt
Jag känner till vad som ingår i grunderna för den nationella läroplanen om trafikfostran.*
annan åsikt 

samma åsikt
I de övergripande målen finns viktigare teman än trafikfostran.*

1= helt av annan åsikt

5=helt av samma åsikt
I de övergripande målen finns viktigare teman än trafikfostran.*
annan åsikt 

samma åsikt
Gemensamt överenskomna rutiner för trafikfostranstöder/skulle stöda genomförandet av trafikfostran.*

1= helt av annan åsikt

5=helt av samma åsikt
Gemensamt överenskomna rutiner för trafikfostranstöder/skulle stöda genomförandet av trafikfostran.*
annan åsikt 

samma åsikt
Det är viktigt att läraren genom sina egna handlingar visar gott exempel (t.ex. använder reflex, stannar vid rött ljus).*

1= helt av annan åsikt

5=helt av samma åsikt
Det är viktigt att läraren genom sina egna handlingar visar gott exempel (t.ex. använder reflex, stannar vid rött ljus).*
annan åsikt 

samma åsikt

Hur har följande handlingssätt och rutiner beaktats i din skolans verksamhet? 

 
Väl /regelbundet
Tämligenväl / tidvis
Dåligt / inte alls
Jag tycker att parkeringsplatserna och gång- och cykelvägarna i närheten av skolan och på skolområdet har planerats och anlagts så att de är trygga.*
 
Jag tycker att parkeringsplatserna och gång- och cykelvägarna i närheten av skolan och på skolområdet har planerats och anlagts så att de är trygga.*
Det har märkts ut ett tydligt ställe separat från cykel- och gångvägen där elever kan stiga ur och på fordon som lämnar och hämtar dem.*
 
Det har märkts ut ett tydligt ställe separat från cykel- och gångvägen där elever kan stiga ur och på fordon som lämnar och hämtar dem.*
Trygga rutiner i trafiken beaktas i samband med att man förflyttar sig under gymnastiklektionerna så undervisningen sker utanför skolområdet.*
 
Trygga rutiner i trafiken beaktas i samband med att man förflyttar sig under gymnastiklektionerna så undervisningen sker utanför skolområdet.*
Trafiksäkerheten är ett samtalsämne på föräldramöten eller för övrigt i kommunikationen med föräldrarna.*
 
Trafiksäkerheten är ett samtalsämne på föräldramöten eller för övrigt i kommunikationen med föräldrarna.*
På personalmötena samtalar man om trafiksäkerheten och trafikarrangemangen.*
 
På personalmötena samtalar man om trafiksäkerheten och trafikarrangemangen.*
När det gäller trafikfostran bedrivs samarbete med andra lokala aktörer (t.ex. polisen, ungdomsväsendet, andra kommunalasektorer).*
 
När det gäller trafikfostran bedrivs samarbete med andra lokala aktörer (t.ex. polisen, ungdomsväsendet, andra kommunalasektorer).*

Vilka faktorer i arbetsgemenskapen och skolans verksamhetskultur uppmuntrar eller stöder förverkligandet av trafikfostran?

Vilka faktorer i arbetsgemenskapen, verksamhetskulturen eller lärandepraxis försvårar eller hindrar förverkligandet av trafikfostran?

Nedan frågar vi efter din åsikt om hur mycket trafikfostran som borde ges årligen i de olika årskurserna. Svara för de årskursers del som gäller dig.

Hur många timmar trafikfostran borde ges i årskurserna 1–2 under ett läsår?

Hur många timmar trafikfostran borde ges i årskurserna 3–6 under ett läsår?

Hur många timmar trafikfostran borde ges i årskurserna 7–9 under ett läsår?

Hur många timmar trafikfostran borde ges i andra stadiet under ett läsår?

Vilka aktörer tycker du att är de viktigaste samarbetspartnerna när det gäller trafikfostran?

Den nationella trafiksäkerhetsveckan 2018 ordnas 10-14.9.2018. Temat var ”Säkert till fots och med cykel”. Behandlades teman i anslutning till trafiksäkerheten under trafiksäkerhetsveckan i din skola?

Har du använt Trafikskyddets material från trafiksäkerhetsveckan? Bocka av de som du känner till.

Respons om materialet från trafiksäkerhetsveckan (rosor och ris, utvecklingsförslag, önskemål för kommande år):

Tack för din respons!

När du skickar blanketten övergår du automatiskt till en ny blankett. Där kan du uppge din e-postadress om du vill delta i utlottningen av biobiljetter. (Stäng inte webbläsaren.)

0%