Nuuta-, Ruta- ja Kortejärven säännöstelyn kehittäminen

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on käynnistänyt yhteistyössä Urjalan kunnan kanssa Nuuta-, Ruta- ja Kortejärveä koskevan vesitaloudellisen kehittämistyön säännöstelyjen tarkastelemiseksi.

 

Keskeisiä syitä selvityksen käynnistämiselle ovat nähtävissä oleva ilmastonmuutos ja tarve tarkastella nykyisen säännöstelyn vaikutuksia mm. luontoarvoihin, virkistyskäyttöön ja maankuivatukseen. Työssä tarkastellaan ilmastonmuutoksen vaikutuksia järvien vedenkorkeuksiin ja tuleviin virtaamiin sekä tarkastellaan nykyisten säännöstelylupien toimivuutta tulevaisuudessa sekä niiden vaikutusta yleiseen etuun. 

 

Vesistöjen käyttäjät ja asukkaat ovat työssä keskiössä. Tämän kyselyn kautta voit antaa suunnittelijoille tärkeää tietoa järviketjun järvistä. Kyselyn tavoitteena on kerätä arvokasta paikallistuntemukseen perustuvaa tietoa Nuuta-, Ruta- ja Kortejärven asukkailta ja käyttäjiltä. Kyselyn tarkoituksena on selvittää, mihin asioihin järvien ja rantojen käyttäjät muutosta haluavat tai toisaalta, onko muutokselle lainkaan tarvetta. Kyselyllä selvitetään myös näkemyksiä nykyisten säännöstelyrakenteiden muuttamisesta ja kalankulun mahdollistamisesta.

 

Kysely on avoinna 21.6.2019 asti.

 

Kyselyn kautta saatavaa tietoa käytetään Nuuta-, Ruta- ja Kortejärven säännöstelyjen kehittämistä käsittelevän selvitystyön tukena. Kyselyn vastauksista tehdään yhteenveto, joka on nähtävissä kyselyn jälkeen hankkeen verkkosivuilla:

www.ymparisto.fi/saannostely/u...Kiitos, että osallistut!
0%