URA-SÄÄTIÖN OPISKELUAPURAHAHAKEMUS 2019-2020

Urheilijoiden Ammattienedistämissäätiön opiskeluapurahojen haku lukuvuodelle 2019-20 päättyy 30.9.2019 klo 23.59. Hakijat saavat tiedon apurahahakemustaan koskevasta päätöksestä marraskuun aikana ja apurahan saajien nimet julkaistaan viimeistään joulukuussa.

Opiskeluapurahan myöntämisperusteet lukuvuodelle 2019-20:

1. Opiskeluapuraha voidaan myöntää urheilijalle, joka


- opiskelee korkeakoulussa, toisen asteen ammatillisessa oppilaitoksessa tai muussa ammatilliseen pätevyyteen tähtäävässä koulutuksessa tavoitteenaan tutkinnon suorittaminen. Myös opiskelu avoimessa yliopistossa tai -ammattikorkeakoulussa täyttää kriteerit, jos siihen liittyy tavoite hankkia korkeakoulututkinto. Apurahan saaja sitoutuu tekemään vaadittavan määrän opintosuorituksia lukuvuoden 2019-2020 aikana.


- on iältään vähintään 18 vuotta (syntynyt vuonna 2001 tai aiemmin)


- valmentautuu systemaattisesti asianomaisen lajiliiton tai vastaavan urheilujärjestön maajoukkueessa tavoitteenaan kansainvälinen kilpailumenestys. Myöntämiskriteereitä ovat mm. jo saavutettu menestys nuorten ja aikuisten arvokisoissa (osallistuminen ja menestys olympialaisissa tai paralympialaisissa etusijalla), menestymispotentiaali tulevaisuudessa sekä lajin kansallinen ja kansainvälinen merkittävyys. Säätiö voi käyttää myös muita harkintaperusteita. 


tai


- on jo huippu-urheilu-uransa päättänyt menestynyt urheilija, joka on urheilu-uran johdosta joutunut lykkäämään opiskelujaan.2. Apurahaa ei myönnetä


- urheilijalle, joka saa pääasiallisen elantonsa urheilemalla ammatikseen tai käymällä muissa kokopäivätöissä. Kriteerinä käytetään sosiaali- ja terveysministeriön määrittelemää ammattiurheilijan tulorajaa, joka on vuonna 2019 11 410 €. Urheilijalta voidaan tarvittaessa pyytää selvitys hänen tuloistaan. 


- lukio-opintoihin 


- urheilijalle, jolle opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) on myöntänyt valtion valmennus- ja harjoitteluapurahan (ns. urheilija-apuraha):   


* Kesälajin urheilija, jolle on myönnetty OKM:n urheilija-apuraha vuodelle 2019, voi   hakea URA-apurahaa kevätlukukaudelle 2020. 1500 euron suuruinen apuraha myönnetään ehdollisena, mikäli urheilija hakee OKM:n urheilija-apurahaa myös vuodelle 2020. Apuraha maksetaan vasta, jos OKM:n urheiluapurahapäätös on kielteinen.

 

* Kesälajin urheilija, joka hakee OKM:n urheilija-apurahaa vuodelle 2020, voi saada 1500 euron URA-apurahan syyslukukaudelle 2019, jos hänelle ei ole myönnetty OKM:n urheilija-apurahaa vuodelle 2019. Hänelle voidaan lisäksi myöntää ehdollinen 1500 euron apuraha kevätlukukaudelle 2020. Kevätlukukauden osuus apurahasta maksetaan vasta, jos OKM:n urheilija-apurahapäätös on kielteinen. 


* Talvilajin urheilija, jolle on myönnetty kesällä 2019 urheilija-apuraha kaudelle 2019-2020, ei voi saada opiskeluapurahaa lukuvuodelle 2019-2020.


3. Opiskeluapurahan suuruus ja tukivuosien enimmäismäärä

Apurahan suuruus on 3000 € ja se maksetaan kahdessa osassa (joulukuu 2019 ja maaliskuu 2020).

Apuraha voidaan myöntää


- ylempään korkeakoulututkintoon (maisteri) tai ylempään ammattikorkeakoulu-tutkintoon yhteensä kolme kertaa

- alempaan korkeakoulututkintoon (kandidaatti) tai ammattikorkeakoulututkintoon kaksi kertaa

- ammatilliseen perustutkintoon, ammattitutkintoon tai erikoisammattitutkintoon yhden kerran   


Hakija voi saada täyden apurahan (lukuvuodesta 2017-18 alkaen 3000 €, aikaisemmin 2000 €) yhteensä enintään kolme kertaa. Vain syys- tai kevätlukukaudeksi myönnetty apuraha (lukuvuodesta 2017-18 alkaen 1500 €, aikaisemmin 1000 €) huomioidaan vastaavasti puolikkaana. Vain maksetut apurahat otetaan huomioon.

 
4. Opintosuoritusvaatimukset

Apurahan saaja tekee Urheilijoiden Ammattienedistämissäätiön kanssa sopimuksen, jossa hän aktiiviurheilijana sitoutuu suorittamaan vähintään 25 opintopistettä (korkeakoulut, myös avoin yo tai -amk) tai 45 osaamispistettä (ammatilliset perustutkinnot) lukuvuoden 2019-2020 aikana. 


Urheilu-uransa lopettaneiden päätoimisten opiskelijoiden tulee suorittaa vähintään 45 opintopistettä (korkeakoulut, myös avoin yo tai -amk) tai 60 osaamispistettä (ammatilliset perustutkinnot). 


Ammatti- ja erikoisammattitutkinnon osalta vaatimuksena on suoritettu tutkinto.

 

Selvitys opintojen edistymisestä on tehtävä 31.8.2020 mennessä.


5. Apurahan takaisinperintä


Myönnettyä apurahaa ei kannata ottaa vastaan, jos tietää jo etukäteen, ettei opintoja kerry lukuvuoden aikana vaadittua määrää. Säätiö voi periä apurahan kokonaan tai osittain takaisin, mikäli opintosuoritusten vähimmäisvaatimus ei täyty. 


Opintojen suorittamiselle voi hakea lisäaikaa. Tällöin urheilija ei kuitenkaan voi saada apurahaa seuraavalle lukuvuodelle. Opintosuoritusten vähimmäisvaatimuksesta voidaan poiketa erityisen perustellusta syystä.  


0%