Yhteistyö- ja sponsorointihakemus

Kiitos mie­len­kiin­nosta Pohjois-Karjalan Osuus­kaup­paa (PKO) kohtaan!

Poh­jois­kar­ja­lais­ten koti­ta­louk­sien omis­ta­mana Pohjois-Karjalan alueella toimivana osuus­kun­tana meidät tun­ne­taan hyvin ja meiltä toi­vo­taan tukea todella moniin tar­koi­tuk­siin. Olemme mielellämme tuke­massa maa­kun­nan elin­voi­mai­suutta. Tänäkin vuonna ohjaamme toi­min­tamme tuo­tosta satoja tuhansia euroja nuor­ten työllistämiseen sekä urhei­lun, kult­tuu­rin ja eri­lais­ten yleishyödyllisten järjestöjen tuke­mi­seen. Jokai­nen toi­mija ja hanke on arvo­kas. Koska meille tulee moni­sa­ta­ker­tai­nen määrä eri­lai­sia tuki­ha­ke­muk­sia suh­teessa mah­dol­li­suuk­siin olla mukana, olemme tas­a­puo­li­suu­den nimissä lin­jan­neet tuki­po­li­tiik­kamme ja jou­dumme jättämään ison osan hyvistä hake­muk­sista tukemme ulkopuolelle.


Saapuneet hakemukset käsitellään parillisina kuukausina.


 

Yhteiskuntavastuutyömme pääkohde ovat lap­set ja nuoret. Esi­mer­kiksi urhei­lussa yhteistyösopimus tehdään aina yksittäisten jouk­kuei­den tai tapah­tu­mien sijaan seu­ro­jen kanssa. Näin tuki leviää mah­dol­li­sim­man tas­a­puo­li­sesti mah­dol­li­sim­man laa­jalle joukolle. Ala­kou­lu­jen kanssa teemme yhteistyötä myöntämällä jokai­seen alu­eemme ala­kou­luun Reilu kaveri –stipendin. Man­ner­hei­min las­ten­suo­je­lu­lii­ton kanssa jaamme vuo­sit­tain jokai­selle eka­luok­ka­lai­selle Hyvä alku kou­lu­tielle –tietopaketin.

Lisäksi olemme tehneet Ässäkenttä-lähiliikuntapaikkoja ala­kou­lujen yhteyteen.

Yläkoulujen, lukioi­den ja ammat­tiop­pi­lai­tos­ten kanssa teemme laa­jasti yhteistyötä opin­toi­hin kuu­lu­vien har­joit­te­lu­jen kautta. Lisäksi työllistämme kesäisin rei­lusti yli 700 nuorta eri­lai­siin har­joit­te­luoh­jel­miin sekä kesätyöpesteihin.

Yli­opisto- ja ammat­ti­kor­kea­kou­luo­pis­ke­li­joille tar­joamme myös erittäin pal­jon har­joit­telu- ja työpaikkoja. Haluamme olla tuke­massa eri oppi­lai­tos­ten oppi­lai­den ja opis­ke­li­joi­den arkea. Nuo yllämainitut yhteistyömuodot ovat meidän tapamme osallistua koulujen tukemiseen.

Koska hake­muk­sia tulee moni­sa­ta­ker­tai­nen määrä suh­teessa mah­dol­li­suuk­siin olla mukana, näin ollen esi­mer­kiksi opin­to­mat­kat, verkkosivu-uudistukset,

lukui­sat erilaiset tuki­jul­kai­sut ja vas­taa­vat sinällään tärkeät ja kannatettavat, mutta kuitenkin yksittäiset toi­men­pi­teet jäävät tukemme ulko­puo­lelle. Suu­ren kysynnän vuoksi myös tasakymmeniä juh­li­vien eri­lais­ten kuo­ro­jen, järjestöjen ja seu­ro­jen juh­la­jul­kai­sut pääsääntöisesti jäävät tukemme ulkopuolelle.


Jatka yhteistyö- tai spon­so­roin­tieh­do­tuk­sen jättämiseen painamalla seuraava -painiketta.

Olen tutustunut yllä mainittuihin periaatteisiin.

0%